Artiklar - övriga

Sjuk, infertil eller ilsken katt–vad säger lagen?

2011-09-03 23:13 #0 av: Missannas

Uppfödare och köpare av katt har ofta andra (roligare) saker att fundera över än sina köprättsliga skyldigheter och rättigheter men dessa kan vara bra att känna till...

De allra flesta köpare är förväntansfulla och lyckliga över sin nya familjemedlem, detta oavsett om katten är till avel, utställning eller uteslutande sällskap. Ibland har man otur och oförutsedda saker sker, den till synes friska sällskapskatten kanske insjuknar och i värsta fall avlider och katten som passade till avel och utställning kanske visar sig vara infertil, eller av olika anledningar inte lämplig för varken utställning eller avel. Katten kanske visar sig vara dubbelbärare av PRA, ha hjärtfel eller dåligt temperament. Dessa situationer är jobbiga för både uppfödare och köpare och förhoppningsvis kan man ha en fungerande dialog och tillsammans komma fram till en lösning som passar båda. 

Djur är inga saker utan levande och kännande varelser precis som människor. Trots detta räknas djur fortfarande som lös egendom, en sak, i köprättslig mening. Därför tillämpas Köplagen vid köp mellan två uppfödare och Konsumentköplagen tillämpas när en konsument köper katt av uppfödare.

Felbedömning – är katten behäftad med fel enligt köprätten?

Oavsett om katten har insjuknat, har visat sig olämplig för avel och/eller utställning eller helt enkelt inte uppfyller köparens förväntningar på en sällskapskatt måste man först och främst göra en felbedömning. Att katten avviker från ens förväntningar eller är felaktig i realiteten innebär inte att den därmed automatiskt är felaktig enligt köprätten. 

Felbedömningen görs genom att avgöra följande frågor...

Avviker katten från avtalet?

Den grundläggande principen är att man först ser till parternas avtal för att bedöma om katten avviker från avtalet. Om katten enligt avtalet säljs till avel och katten visar sig vara infertil eller olämplig för avel föreligger fel. Om katten däremot säljs till sällskap och visar sig vara infertil är detta inget fel. Samma sak gäller utställning. Under denna punkt kan även priset för katten ge viss ledning i vilken kvalité köparen kan förvänta sig av katten. Detta kan tyckas konstigt men å andra sidan brukar en katt med defekt säljas för ett lägre pris än en katt utan defekt.

Det är även viktigt att komma ihåg att avtalade egenskaper inte behöver vara skriftliga för att gälla som avtal och även uppgifter som uppfödaren lämnar innan köpet, t.ex. i en annons är bindande i den mening att om katten avviker från dessa uppgifter kan den anses vara felaktig.

Avviker katten från normal standard?

Om katten avviker från normal standard beträffande vad man i allmänhet kan förvänta sig av en katt så är den felaktig. Den här punkten kan vara svårtolkad, vad kan anses vara normal användning av en katt? Här kan diskuteras om man enligt normal standard kan förvänta sig att en katt ska vara fertil. En annan sak är om katten visar sig vara sjuk eller bär på en allvarlig genetisk defekt som gör att den dör ung, detta torde inte betraktas som normal standard och katten blir då felaktig enligt denna punkt.

Avviker katten från särskild standard?

Katten ska vidare vara ägnad för det särskilda ändamål för vilken katten var avsedd att användas. Förutsättningen är dock att uppfödaren/säljaren, vid köpet, har insett detta särskilda ändamål och köparen haft rimlig anledning att förlita sig på uppfödarens sakkunskap och bedömning. Ett exempel på detta är att uppfödaren säljer katten till sällskap men inser att köparen, som inte kan så mycket om katter eller köp av katt, vill ha katten till utställning utan att uppfödaren för den delen gör klart för köparen att katten troligtvis inte är av utställningskvalité.

Avviker katten från vad köparen med fog kunnat förutsätta?

Detta är en uppsamlingsregel som inbjuder till diskussion. Kan en köpare med fog kunna förutsätta att katten ska ha ett starkt immunsystem och inte drabbas av upprepade förkylningar, ögonproblem eller diarré? I december 2010 gjorde Allmänna reklamationsnämnden en bedömning i ett ärende där en konsument köpt en ragdoll från en reg. uppfödare. Katten var, enligt köparen, aggressiv och enligt ARNs bedömning avvek katten därmed från vad köparen med fog kunnat förvänta sig. Köpet hävdes.

Det finns många bra anledningar till att ha en öppen dialog med köparen och tydligt klargöra eventuella hälsoproblem inom linjerna eller rasen. Det kan också vara en idé att klargöra att man som uppfödare inte kan garantera att en kattunge kommer trivas eller lyckas bra på utställningar. Säljaren har dessutom en upplysningsskyldighet att upplysa köparen om kattens egenskaper eller användning som uppfödaren känt till eller borde känt till och köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Om säljaren har försummat detta i ett konsumentköp och underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet är katten att anse som felaktig.

När man har kommit fram till att fel föreligger ska man avgöra om det går att åberopa felet...

Kritisk tidpunkt för felbedömningen – fanns felet vid avlämnandet?

En förutsättning för att få åberopa felet på katten är att felet funnits vid avlämnandet till köparen, alltså när köparen har hämtat eller tagit emot katten. Vanligtvis visar sig felet först efter avlämnandet men måste alltså ha funnits ”in nuce” d.v.s. ”i fröet” vid själva avlämnandet. Enligt Köplagen är det köparen som ska visa att felet funnits redan vid avlämnandet. Vid ett konsumentköp gäller i stället att om felet visar sig inom sex månader efter avlämnandet presumeras att felet funnits vid avlämnandet och säljaren måste styrka att felet inte funnits vid avlämnandet utan har orsakats av t.ex. vanvård eller olyckshändelse, för att slippa ansvara för felet.

Reklamation – har köparen reklamerat i tid?

Reklamerar köparen inte felet i rätt tid går man som huvudregel miste om sin rätt att åberopa felet. Enligt Köplagen ska köparen reklamera inom skälig tid (ca. 2-3 v) efter att han märkt eller borde ha märkt felet. En konsument har alltid två månader på sig att reklamera från det att felet upptäckts. Om reklamationen skett för sent måste säljaren genast invända att så är fallet. Reklamationen ska innehålla en förklaring om att katten är felaktig i ett bestämt avseende och att köparen anser att säljaren ansvarar för felet. Köparen har rätt att åberopa fel som uppkommer inom två år efter avlämnandet respektive tre år om köparen är konsument.

Påföljder vid fel i varan

När man har konstaterat att katten är felaktig, att felet har funnits vid avlämnandet och reklamation har gjorts inom rätt tid blir säljaren ansvarig för felet så länge felet inte beror på köparen själv eller något förhållande på hans sida. De påföljder som köparen kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning samt skadestånd.

Säljaren har rätt att avhjälpa felet i de fall detta är möjligt, om det kan göras utan kostnad och väsentlig olägenhet för köparen. Omleverans blir inte aktuellt här eftersom det inte omfattar specieköp, en katt faller under specieköp då alla katter är olika. Prisavdrag kan däremot bli aktuellt, avdraget ska då motsvara kattens minskade värde p.g.a. felet. Storleken på prisavdraget varierar beroende på typ av fel.

Om felet är av väsentlig betydelse för köparen kan köparen i stället häva köpet, om köparen inte är konsument krävs utöver väsentlig betydelse att säljaren insåg det eller borde insett felets väsentliga betydelse. Vid en hävning ska katten återgå till uppfödaren och köparen ska få tillbaka sina pengar.

I vissa fall har köparen även rätt till ersättning, köparen ska då kompenseras för kostnader som uppstått p.g.a. felet förutsatt att köparen kan styrka sina kostnader. Oftast handlar det om kostnader för veterinärvård som inte ersätts av kattens försäkring.

Köplagen och Konsumentköplagen är skrivna och anpassade efter köp av typiska kapitalvaror såsom hushållsmaskiner, bilar, möbler o.s.v. Detta innebär att de inte är helt lätta att applicera på köp av levande djur. Som ni säkert har uppmärksammat ställs både många och hårda krav på uppfödare vid tillämpning av Konsumentköplagen. Jag tänker främst på felansvaret.    Definitionen av en näringsidkare enligt lag lyder ”en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.” (1§ 3 st. KköpL.) I förarbeten till lagen står att ”Uttrycket näringsverksamhet kan översättas ungefär med verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den är att anse som yrkesmässig.”

En uppfödare bedriver ingen yrkesmässig näringsverksamhet och har inte alls samma ekonomiska förutsättningar som en näringsidkare men räknas ändå som en näringsidkare. KköpL. som egentligen är till för att skydda den typiskt svagare parten – konsumenten, blir då omotiverat hård mot en uppfödare som riskerar att försättas i en svår situation om det visar sig att en katt från uppfödningen är felaktig i lagens mening. Förhoppningsvis kan köpare och uppfödare komma överens om en lösning som passar båda (utan att uppfödaren ska behöva försättas i ett underläge.)

I Sveriges riksdag har det diskuterats huruvida det verkligen är lämpligt att dessa lagar tillämpas och förslag om en speciell lag avseende köp av levande djur har motionerats.

/Anna

 

Bilder lånade från fotoakuten.se (förutom bilden på ragdollen som är min privata.)

 

Artikelförfattare: Anna Steen (S*Missanna's) jur. stud.

 

Anna - Moderator & medarbetare Siames iFokus

Anmäl
2011-09-04 06:16 #1 av: Nilla

Kanonbra!!! Intressant ämne - en riktig snårskog! Du är väldigt duktig, Anna. Jättebra skrivet. Glad

Anmäl
2011-09-04 10:17 #2 av: SacredSouls

Ja dette var superbra !! Glad

 

Anmäl
2011-09-04 11:21 #3 av: Missannas

Tusen tack Glad

Anna - Moderator & medarbetare Siames iFokus

Anmäl
2011-09-09 20:59 #4 av: Nilla

putt putt!

Anmäl
2011-09-09 21:13 #5 av: Lillatassen

Mycket intressant läsning - Tack Anna - bra skrivet! :)

Anmäl
2011-09-09 21:25 #6 av: hannele44

Tack för att du återigen ger verkligt intressant upplysning !

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.