Artiklar - övriga

(D)juridik för uppfödare och köpare av katt

2011-07-20 00:58 #0 av: Missannas

Många uppfödare och köpare av katt kommer i kontakt med avtalsvillkor gällande katten. Alla väljer inte att kalla uppfödarens krav för just avtalsvillkor, utan ser det mer som att man kommer överens om väsentligheter, vanligen muntligen. Oavsett om man ser det som ett faktiskt avtal eller överenskommelser så har dessa samma rättsliga verkningar. Därför kan det vara bra att veta vilka avtalsvillkor man som uppfödare kan ställa på sina köpare, vilka krav som håller rent juridiskt.

Foto: Webbild - Hotellporten

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren kattuppfödare finns det en hel del information att hålla reda på. De allra flesta vill givetsvis att kattungarna ska få det så bra som möjligt och är därför nogranna i urvalet av köpare och hem. I syfte att finna sina kattungar så bra hem som möjligt är det inte helt ovanligt att man som uppfödare ställer krav på sina kattungars nya familj. Dessa krav varierar förstås mellan olika uppfödare, eftersom åsikter och tankar om vad som utgör ett bra hem för en katt, varierar. Vissa krav är dock vanligare än andra. Många uppfödare ställer krav om att katten inte får användas i avel s.k. avelsrestriktioner, att katten ska vara veterinärsvårdsförsäkrad livet ut eller att katten inte får släppas utomhus annat än under kontrollerade former.

Kraven grundar sig på en förhoppning om att komma överens, och är ett utmärkt instrument för att avgöra om man som köpare och säljare har liknande uppfattning om frågor man anser viktiga, exempelvis rörande foder eller helt enkelt vad man anser vara en sund och stimulerande miljö för katten. Kraven hjälper alltså köpare och uppfödare att komma överens och att kommunicera kring väsentligheter.

Enligt mitt eget antagande vållar kraven inga problem då kattungeköpare och uppfödare för det mesta är överens och finner förtroende för varandra. De flesta som bestämmer sig för att köpa en kattunge av en registrerad uppfödare, borde man ändå kunna utgå ifrån, är mån om kattens hälsa och intressen, varför uppfödarens åsikter och råd är att betrakta som en tillgång att tillvarata. I de fall man inte kommer överens har man som uppfödare möjlighet att avstå från försäljning och som köpare har man i sin tur möjlighet att vända sig till någon annan uppfödare.

Även om det sällan uppstår problem finns det förstås undantag, kanske visar det sig att den där trevliga kattungeköparen inte alls hade ambitionen att följa uppfödarens krav, kanske glöms det man kommit överens om bort eller kanske ändrar man senare åsikt om det man avtalat om. I dessa fall är det särskilt bra att veta vad som gäller och vad som inte gäller, vilka krav är egentligen juridiskt hållbara?

Kraven utgör avtalsvillkor i avtalet mellan köpare och säljare, avtal behöver inte vara skriftliga för att gälla men det är att rekommendera. Avtalsrätten kännetecknas av friheten att ingå avtal och låta parterna själva bestämma innehållet. Denna frihet delas upp i två delar, dispositivitet som betyder att det råder (i princip) full frihet att avtala om vad man vill, och den andra gruppen är tvingande. Den senare inskränker och sätter ramar för avtalsfriheten genom att förhindra parterna att ge avtalet innehåll som strider mot tvingande lagstiftning. Köplagen (KöpL.) är dispositiv medan konsumentköplagen (KköpL.) är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär om hela eller delar av avtalet strider mot en bestämmelse i lagen kan konsumenten hänvisa till den regeln som då gäller i stället för avtalet, på den eller de punkter avtalet säger annat.

Avtal mellan uppfödare

Köplagen tillämpas vid köp av lös egendom i alla fall där inte lös egendom säljs (eller förmedlas via) näringsidkare till konsument. Vid försäljning av sällskapsdjur från en uppfödare till en annan tillämpas alltså KöpL. Lagen är som redan nämnt dispositiv, egna avtal har företräde framför lagen.

Man kan därmed framgångsrikt rikta krav parterna emellan och på laglig väg tvinga den andra att fullfölja avtalsvillkor. Om en avtalspart bryter mot avtalsvillkor kan man civilrättsligt stämma motparten för avtalsbrott i domstol och ersättning kan då utgå. Man brukar säga att taket för denna avtalsfrihet finns i 36§ avtalslagen, denna bestämmelse ger avtalspart möjlighet att jämka avtalsvillkor som är oskäliga, denna bedömning görs från fall till fall och som absolut utgångspunkt skall avtalet hållas! I realiteten innebär detta att villkor och krav om att såld katt inte får omplaceras okastrerad, att katten ska ha ett specifikt foder eller att katten ska vara försäkrad eller inte lånas ut till andra honor utanför katteriet - gäller. Av många skäl är det bra om man använder en vitesklausul, detta är ett annat ord för ett i förhand bestämt skadestånd, som ska utgå vid avtalsbrott.

Foto: Webbild - Hotellporten

Avtal mellan uppfödare och konsument

Enligt vägledande avgöranden hos ARN skall man som registrerad uppfödare räknas som näringsidkare vilket innebär att KköpL. blir tillämplig vid försäljning till köpare som inte själva är reg. uppfödare. I KköpL. 3§ stadgas att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan. Enligt förarbeten till denna bestämmelse ska de olika förmåner och befogenheter som lagen tillerkänner köparen inte inskränkas genom avtalsvillkor. Man får t.ex. inte avtala bort köparens rätt att göra fel i varan gällande, detta eftersom KköpL. reglerar detta. För att kunna avgöra vilka avtalsvillkor som är juridiskt hållbara vid försäljning till en konsument måste man bedöma varje villkor för sig och avgöra om det inskränker köparens rätt enligt KköpL. Om villkoret inte kan anses strida mot köparens lagliga rätt så gäller det alltså.

Vilka avtalsvillkor håller mellan uppfödare och konsument?

Återtagandeförbehåll d.v.s. villkor om att man som uppfödare till katten ska kunna ta tillbaka katten efter köp är alltid ogiltiga. Villkor om att katten ska kastreras och inte får användas i avel, att katten ska vara veterinärvårdsförsäkrad livet ut eller att katten endast får vistas ute under kontrollerade former måste bedömas från fall till fall. Som utgångspunkt gäller den fundamentala principen om avtalsfrihet och principen pacta sunt servanda - avtal skall hållas. Man kan inte i förhand säga att avtalsvillkor som de angivna, automatiskt strider mot tvingande lagstiftning innan saken har prövats av domstol. Vid en sådan tolkning måste avtalsvillkoret tydligt inskränka en bestämmelse i den tvingande lagstiftningen.

Något man kan tänka på som uppfödare är att vara tydlig med sina krav och författa ett eget avtal där köparen får skriva sin namnteckning, i syfte att visa att man varit överens om avtalets innehåll. Man måste även beakta att man inte får ålägga köparen ett strängare ansvar för kontraktsbrott än de regler som finns i KköpL.

Foto: Fotoakuten.se

Får man ställa krav trots att man är osäker på om de håller rent juridiskt?

Man ska inte glömma att avtal fyller andra viktiga funktioner än rent juridiska. Det finns många aspekter och syften med avtal, inte minst har de ett moraliskt symbolvärde för de flesta människor. Det är allmänt vedertaget att man håller det man lovar och inte bryter överenskommelser, folk håller sig till överenskommelser dagligen utan att reflektera över juridik. Alltså, det faktum att det finns en risk att ett avtal eller ett avtalsvillkor inte håller i rätten gör det inte värdelöst.

Foto: Fotoakuten.se

Källförteckning:

Allmän avtalsrätt av Christina Ramberg, professor i Handelsrätt.

Prop 2001/02:134 s 81

Prop 1989/90:89 s 66

Avgörande hos ARN

Artikelförfattare: Anna Steen (S*Missanna's) jurist. 

Bilderna är mina privata, förutom de som uttryckligen är från fotoakuten.se

Anna - Moderator & medarbetare Siames iFokus

Anmäl
2011-07-23 20:16 #6 av: MalinL

Jättebra artikel Anna! Glad

Anmäl
2011-07-23 20:22 #7 av: hannele44

Tack för den artikeln ! Mycket intressant

 

Anmäl
2011-07-23 20:43 #8 av: Nilla

Jättebra, Anna! Intressant och läsvärt! Tack!

Ps. Bilden med katten på lagboken var charmig. Glad

Anmäl
2011-07-24 09:08 #9 av: kalindas

Jättebra och intressant artikel. Tack! Glad

Anmäl
2011-07-24 13:13 #10 av: Missannas

Tack Glad

Jag ser ibland att det skrivs på forum eller pratas om att man som uppfödare inte har någon anledning att avtala med kattungeköpare med hänvisning till att konsumentköplagen är tillämplig, vad de glömmer är dels att konsumentköplagen inte förbjuder avtalsvillkor generellt utan endast villkor som inskränker köparens rätt enligt lagen. Och dels att avtal fyller så många andra funktioner än "bara" juridiska. Om avtalsvillkoret inte krockar med en konkret bestämmelse i lagen så gäller det som absolut huvudregel.

Nu upprepade jag mig visst men min förhoppning är att om man som uppfödare vill ställa krav och avtala om det man tycker är viktigt så ska man inte vara rädd att göra det.

Anna - Moderator & medarbetare Siames iFokus

Anmäl
2011-07-24 14:55 #11 av: MalinL

#10 Håller med Glad

Anmäl
2015-07-07 09:37 #13 av: Millimina

Bra skrivet Anna! Ler

Anmäl
2015-07-08 07:59 #14 av: [SEQJOUZ]

Håller med, bra skrivet och alltid lika aktuellt 😉

Anmäl
2015-07-10 11:40 #15 av: lynxlo

Riktigt bra artikel! Tack Anna!

Anmäl
2015-07-11 21:31 #16 av: Nayak

Tack, bra. Märkligt att inte alla inser, eller vill ta, sitt lagenliga ansvar.

Anmäl
2015-12-28 16:34 #17 av: ElisabethB

En väldigt bra artikel och intressant läsning.

Anmäl
2015-12-28 20:43 #18 av: (N) Bekmørtnans

Skulle gjerne hatt en artikkel om det samme tema men da sett i lys av det norske lovverket

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.