2007-02-03 20:06 #0 av: RolfH

En doktors-avhandling av Matthew S. Perzanowski, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, Umeå universitet visar att en husdjursfri hemmiljö inte skyddar barnen mot astma och allergi.

Svensk titel: Molekylär epidemiologi om allergenexponering, sensibilisering och astma bland skolbarn - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) Avhandling V

 

 

Ett viktigt budskap i avhandlingen är att en uppväxtmiljö utan katt eller hund i hemmet inte verkar skydda barn mot vare sig allergi eller astma. Avhandlingen använder molekylär epidemiologi, dvs. laboratorietekniker kombinerade med klassiska epidemiologiska metoder, för att studera allergenexponering, allergisk sensibilisering och uppkomst av astma. Studierna genomfördes framför allt i norra Sverige, dessutom i Kenya samt centrala Virginia och Atlanta, Georgia, i USA.

Nyinsjuknandet i astma bland barn mellan sju och tio års ålder är nästan en per hundra friska barn per år. Ökningen i förekomsten av astma är global och förekomsten i norra Sverige är väsentligen densamma som i andra europeiska områden. Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan astma och allergi mot katt, hund, häst, björk och timotej. Avsaknaden av kvalster och kackerlackor i norra Sverige ger en idealisk miljö för att studera allergi mot katt och hund.


Studierna baserades på en tidigare identifierad grupp på 3 431 7-8 år gamla (1996) skolbarn från Luleå, Kiruna och Piteå. Deltagandet var 97%. Förekomsten av astma och viktiga riskfaktorer undersöktes årligen genom frågeformulär. Barnen i Kiruna och Luleå allergipricktestades 1996 vid 7-8 års ålder (2 148 barn) och 2000 vid 11-12 års ålder (2 156); totalt 1 870 barn testades vid båda tillfällena. Resultaten visade att skolorna är en viktig källa för exponering av allergen från katt och hund. I samtliga skolor var allergennivåerna så höga att de kan räcka för utvecklande av allergi. Hem med katt hade hundra gånger högre nivåer av allergen från katt jämfört med hem utan katt. Trots det förekom allergen från katt också i de flesta hem som aldrig hade haft katt. Förekomsten (prevalensen) av typ 1-allergi ökade från 20,6% till 30,4% mellan testerna vid 7-8 och 11-12 års ålder. Bland barnen med positiv pricktest mot katt hade 83% aldrig bott i hem med katt. Faktiskt var kattinnehav förenat med en lägre andel positiv pricktest mot katt. Det gällde särskilt bland barn med allergi i släkten.

 

 

Nyinsjuknandet (den kumulativa incidensen) i astma diagnosticerad av läkare var 24/1 000 barn utan astma vid observationstidens början. Typ 1-allergi (RR 4.9) och astma hos föräldrar eller syskon var viktiga riskfaktorer. Katt i hemmet var omvänt relaterat till astma vid 7-8 års ålder och till nyinsjuknande i astma under de efterföljande tre åren. Katt i hemmet var också relaterat till en skyddande effekt mot utvecklande av antikroppar mot hund och björk. Att undvika katt i hemmet skyddar alltså inte mot allergi. Åsikten att friska barn som har astma eller allergi i släkten inte bör växa upp i hem med katt måste omprövas.

Källa: Umeå Universitet

 

Relaterade länkar

Av: RolfH

Datum för publicering

  • 2007-02-03