2007-06-25 01:45 #0 av: Celia

Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport eller kulturell verksamhet.

Vad menas då med hobby? Två saker är utmärkande:

 • Hobby är något du själv utövar på din fritid.
 • Hobbyn är inte din huvudsakliga försörjning.

Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet i din inkomstdeklaration.

Inkomstlag

En verksamhet ska beskattas i något av inkomstslagen kapital, näringsverksamhet eller tjänst.

Det är viktigt att beskattning sker i rätt inkomstslag. Detta har betydelse bl.a. för behandlingen av underskott och beräkning av socialavgifter. När man bedömer vilket inkomstslag verksamheten hör till tittar man främst på tre kriterier: självständighet, varaktighet och vinstsyfte.

Bild från Skatteverkets informationshäfte Hobbyverksamhet.Näringsverksamhet

Om alla tre kriterierna är uppfyllda, d.v.s. verksamheten drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Kapital

Enstaka försäljningar av t.ex. en köpt tavla, en fotografisamling, en frimärkssamling eller lik-nande ska beskattas i inkomstslaget kapital. När det gäller enstaka försäljningar av tillgångar som du har haft för personligt bruk gäller att vinster upp till 50 000 kr per år är skattefria. Om din vinst är högre ska du betala skatt på den överskjutande delen.

Tjänst (Hobby)

Om verksamheten inte ska beskattas i något av inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital hör den till tjänst.

Inom inkomstslaget tjänst skiljer man på hobbyverksamhet och annan inkomst av tjänst.

 • Om verksamheten är knuten till en anställning behandlas den på samma sätt som andra tjänsteinkomster. I sådana fall är det arbets- givaren som betalar socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag.
 • Om verksamheten är självständig och varaktig men saknar vinstsyfte betraktas den som hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig inom inkomstslaget tjänst och man betalar själv sina socialavgifter i form av egenavgifter.

Hobbyverksamhet skiljer sig från annan inkomst av tjänst genom att:

 • Resultatet av verksamheten beräknas för sig.
 • Om det blir underskott behandlas det på särskilt sätt.
 • Om det blir överskott ska du betala egenavgifter.

Inkomstberäkning

Resultatet av varje hobbyverksamhet beräknas för sig. Du får inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet från andra tjänsteinkomster eller annan hobbyverksamhet. Kontantprincipen gäller, vilket innebär att det är inkomstårets kontanta inkomster och utgifter som ska deklareras. Om du t.ex. har sålt ett alster i slutet av år 1 men har fått betalning först i början av år 2 ska du dekla-rera inkomsten i den deklaration som du lämnar år 3.

Deklarationsblankett

Du ska deklarera hobbyverksamhet på blankett T2. Varje hobbyverksamhet deklareras på en egen blankett. Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som utvisar underskott. Även om du inte behöver deklarera hobbyverksamheten ska du spara anteckningar, kvitton m.m., se nedan.

Anteckningsskyldighet

Bild från Skatteverkets informationshäfte Hobbyverksamhet.Du är skyldig att spara anteckningar, räkningar, kvitton m.m. på ett sådant sätt att kontroll av deklarationen är möjlig. Handlingarna bör bevaras under minst sju år efter inkomståret. Även om hobbyverksamheten utvisar underskott, som du ju inte behöver deklarera, måste du spara underlaget. Detta för att du ska kunna göra avdrag för underskottet något av de fem följande åren.

Inkomster

I princip är alla inkomster från hobbyverksamheten skattepliktiga.

Undantag
Inkomst av försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som du själv plockat under ett inkomstår är skattefri till den del den inte överstiger 5 000 kronor. Detta gäller bara om inkomsten inte på annan grund kan hänföras till näringsverksamhet eller till lön eller liknande. Skattefriheten gäller t.ex. inte för den som har anlitats av någon annan för att plocka bär.

Kontanta utgifter

Du får göra avdrag för de utgifter du har haft i verksamheten och som du har betalat under inkomståret. Det gäller även om utgiften inte har gett något resultat. Utgifter för t.ex. startavgifter och resor m.m. för deltagande i hästsport är alltså avdragsgilla också för de tillfällen när deltagandet inte har gett några inkomster.

Undantag
 • När det gäller inkomst vid plockning av vilt växande bär, svampar och kottar får du bara göra avdrag för den del av utgifterna som överstiger skattefritt belopp, 5 000 kr.
 • Du får inte dra av hela utgiften för större investeringar på en gång. Du får istället göra s.k. förslitningsavdrag (se nedan).
 • Avdrag för räntor som avser hobbyverksamheten gör du i inkomstslaget kapital.

I hobbyverksamheten får du inte göra schablonavdrag för ökade levnadskostnader. Du får istället göra avdrag med de faktiska merkostnaderna.

Förslitningsavdrag

Du får inte dra av hela utgiften för inköp av dyr-barare utrustning med längre användningstid på en gång. Du får i stället göra avdrag för förslitning. Som dyrbarare utrustning med längre användningstid räknas vanligtvis utrustning som har ett inköpspris som överstiger 5 000 kr och som beräknas hålla i minst tre år. Avdrag för förslitning innebär att utgiften fördelas på det antal år som utrustningen beräknas hålla. Vanligen fördelas utgiften på fem till tio år, vilket innebär att man får göra avdrag med 10 - 20 procent per år av anskaffningsutgiften.

Du kan få avdrag för förslitning på bikupor, vävstol, svarv m.m. Avdrag för förslitning av byggnader får du däremot inte göra. Men du får dra av reparations- och underhållsutgifter på byggnad om utgifterna direkt hör till hobbyverksamheten.

Om utrustningen har använts även för annat ändamål får du dra av en skälig del av förslitningen.

Underskott

Om det blir underskott ett år får du inte dra av underskottet mot någon annan inkomst. Underskottet får du i stället spara och dra av från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren. Vid deklarationen 2007, d.v.s. 2006 års inkomster, kan du alltså göra avdrag för underskott som uppkommit tidigast inkomståret 2001.

Du får inte göra avdrag för tidigare års underskott med högre belopp än som motsvarar inkomstårets överskott av verksamheten.

Exempel

Adam har deklarerat sin hobbyverksamhet på följande sätt för inkomståren 2000-2006.

 • 2000 underskott 20 000
 • 2001 underskott 15 000
 • 2002 underskott 10 000
 • 2003 underskott 5 000
 • 2004 överskott 10 000
 • 2005 underskott 10 000
 • 2006 underskott 5 000

Adam kan inte göra avdrag för underskott förrän 2004, då verksamheten för första gången ger ett överskott. Adam kan då göra avdrag med 10 000 kr av det underskott som uppstod 2000. Eftersom verksamheten ger underskott igen 2005 kan resterande del (10 000 kr) av underskottet från 2000 inte utnyttjas. Det kan inte heller sparas längre, utan faller bort. Underskott uppstår igen 2006. Därför kan inte heller underskottet från 2001 utnyttjas. Underskottet från 2002 kan dock utnyttjas vid ett eventuellt överskott inkomståret 2007.

Om du gör avdrag för tidigare års underskott, ska du redovisa både inkomster och utgifter för underskottsåret och de följande åren fram till överskottsåret. Detta gäller bara om du inte har deklarerat verksamheten under dessa år.

Försäljning av tillgångar

Försäljning av alster från hobbyverksamheten räknas som en normal del i den löpande verksamheten, t.ex. försäljning av hemslöjd, valpar vid hunduppfödning, honung vid biodling o.s.v.

Försäljning av tillgångar (inventarier) som använts i hobbyverksamheten beskattas däremot enligt reglerna för kapitalvinst i inkomstslaget kapital.

Egenavgifter**

Om hobbyverksamheten ger överskott ska du betala egenavgifter på överskottet.

Egenavgifterna är avdragsgilla vid beräkningen av årets överskott. Den exakta storleken av egenavgifterna är inte känd vid deklarationstidpunkten. Därför får du göra avdrag för avsätt-ning för egenavgifter med ett schablonavdrag med en viss procent av överskottet. Du får göra ett schablonavdrag med högst 25 procent. Om du vid inkomstårets ingång fyllt 65 år eller inte fyllt 65 år men under hela inkomståret fått hel ålderspension, får du dock göra avdrag med högst 20 procent. Dödsbo efter en person som har avlidit under inkomståret får också göra avdrag med högst 20 procent.

Av ditt slutskattebesked framgår det hur stora egenavgifterna blev. I kommande års deklaration ska du göra en avstämning av det medgivna schablonavdraget och de slutligt påförda egenavgifterna. Schablonavdraget ska då tas upp till beskattning och avdrag medges med de slutligt påförda egenavgifterna.

Exempel

2006 års deklaration

(inkomstår 2005):

Överskott av hobby 20 000 kr

Schablonavdrag,

25 procent av 20 000 kr - 5 000 kr

Resultat = 15 000 kr

2007 års deklaration

(inkomstår 2006):

Överskott av hobby 30 000 kr

Schablonavdrag 2006 (se ovan) + 5 000 kr

Påförda egenavgifter enligt slutskattebeskedet 2006 - 5 178 kr

Summa = 29 822 kr

Schablonavdrag 2007

25 procent av 29 822 - 7 455 kr

Resultat =22 367 kr

22 367 kr tas upp som inkomst av tjänst i Inkomstdeklaration 1.

** Med egenavgifter avses här egenavgifter, allmän löne- avgift och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Du kan läsa mer om egenavgifter i "Skatteuträknings- broschyren" (SKV 425). Beställ den via servicetelefon 020-567 000 (direktval 7105) eller på www.skatteverket.se.

Generell nedsättning av egenavgifter

Du som ska betala egenavgifter får göra ett avdrag från avgifterna med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst 9 000 kr per år. Om du lämnar Inkomstdeklaration 1 och inte har någon annan verksamhet utöver inkomst av tjänst tillgodoförs du avdraget automatiskt.

Nedsättningen gäller inte för dig som är född 1937 eller tidigare. Nedsättningen gäller inte heller för dödsbo efter person som avlidit under inkomståret.

Moms

Mervärdesskatt (moms) ska i allmänhet inte redovisas för inkomster som hör till hobbyverksamhet. Det kan dock i undantagsfall förekomma att en skattepliktig vara eller tjänst omsätts i hobbyverksamheten i former som kan jämföras med näringsverksamhet. När omsättningen av sådan näringsliknande hobbyverksamhet överstiger 30 000 kronor per år är man skyldig att betala moms.

I de fall man är skyldig att betala moms för hobbyverksamheten ska inkomster och utgifter redovisas exklusive moms i inkomstdeklarationen. Normalt redovisas då momsen på särskild plats i inkomstdeklarationen. Mer information finns på www.skatteverket.se och i "Momsbroschyren" (SKV 552). Beställ den via service-telefonen 020-567 000 (direktval 7607) eller på www.skatteverket.se

_______________________________

Relaterade länkar

Av: Celia

Datum för publicering

 • 2007-06-24