2007-07-05 17:57 #0 av: Celia

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur beslutade den 21 september 2004 och trädde i kraft den 1 januari 2005.

Djurskyddsmyndigheten föreskriver, med stöd av 32 b § djurskyddsförordningen (1988:539), följande:

Inledande bestämmelser

1 § - I 16 § djurskyddslagen (1988:534) finns bestämmelser om krav på tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring eller utfodring, eller använder hästar i ridskoleverksamhet.

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om när en verksamhet som avses i första stycket ska anses vara av större omfattning samt vilka verksamheter som är undantagna från kravet på tillstånd.

2 § - I dessa föreskrifter avses med

 • foderdjur: ryggradsdjur som är avsedda att användas som föda till köttätande djur,
 • förvaring eller utfodring av djur: verksamhet som innebär att samtidigt och regelbundet antingen ta emot andras djur mot ersättning eller ta emot djur i syfte att förmedla dem,
 • hållande av djur: att ha hand om egna eller andras djur,
 • sällskapsdjur: ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur, inklusive alla typer av hundar och katter, samt
 • upplåtande av djur: verksamhet som innebär att, mot ersättning, låna ut djur.

3 § - berör hästar och tas ej med här på Siames iFokus.

4 § - berör hundar och tas ej med här på Siames iFokus.

5 § - Följande verksamheter med katt ska anses vara av större omfattning:
 1. hållande av 10 eller fler katter äldre än 12 månader,
 2. uppfödning av 3 eller fler kullar per år,
 3. upplåtande av 3 eller fler katter per år,
 4. försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning,
 5. försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning, samt
 6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler katter.

6 §-7 § - berör sällskapsdjur (utom hund och katt) och tas ej med här på Siames iFokus.

Andra djurverksamheter

8 § - Följande verksamheter undantas från kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen:

 1. verksamhet som innebär behandling och annan hantering av djur på djursjukhus, djurkliniker och andra veterinärmottagningar,
 2. verksamhet som avses i 19 a § djurskyddslagen,

 3. verksamhet som bedrivs av Tullverket, polismyndigheten eller försvarsmakten, samt

 4. verksamhet som innebär offentlig förevisning av djur.

Ikraftträdandebestämmelser

Denna författning trädde i kraft den 1 januari 2005 då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:69) om undantag från kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur upphörde att gälla.

____________________________

Fotnot: Observera att Djurskyddmyndighetens existens upphörde den 1 juli 2007. Numera är det Jordbruksverket som ser till att dessa regler följs.

Jordbruksverket  

Relaterade länkar

Av: Celia

Datum för publicering

 • 2007-07-05