2007-06-25 17:52 #0 av: Celia

Denna författning trädde i kraft den 1 januari 2005, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:111) om uppfödning, försäljning och förvaring av hundar samt om förvaringsutrymmen för och avel med hundar och katter samt Statens jordbruksverks allmänna råd (1999:3) i anslutning till djurskyddslagen (1988:534) och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:111) om uppfödning, försäljning och förvaring av hundar samt om förvaringsutrymmen för och avel med hundar och katter, upphörde att gälla.

DFS 2004:18 - Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om uppfödning, försäljning och förvaring av hundar samt om förvaringsutrymmen för och avel med hundar och katter;

Djurskyddsmyndigheten föreskriver1, med stöd av 4, 18 och 29 §§ djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd:

 

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelser om krav på tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur, eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfordring, finns i 16 § djurskyddslagen (1988:534).

Bestämmelser om när en sådan verksamhet ska anses vara av större omfattning samt undantag från kravet på tillstånd finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:5) om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur.

Bestämmelser om förvaringsutrymmen vid transport finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur.

Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen

  • Hundar och katter bör endast tillfälligt förvaras i bur och ej längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till avsikten med åtgärden.
  • Djur som är främmande för varandra bör inte föras samman i boxar, burar eller andra förvaringsutrymmen.
  • Hundar som permanent hålls i rastgård eller uppbundna på löplina bör dagligen rastas på annan plats.
  • Hundar som har omhändertagits bör inte omplaceras innan det gjorts en kontroll av hundens medicinska och mentala status.
  • Försäljning av hundar i zoobutiker eller liknande bör normalt inte anses vara godtagbart från djurskyddssynpunkt.

 Avel

2 § Djur som nedärver missbildning eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner får inte användas i avel.

Ett djur får inte heller användas i avel om det nedärver disposition för hög frekvens allvarliga sjukdomsfall eller förlossningssvårigheter eller om det saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.

 

Gemensamt om förvaringsutrymmen

3 § Rastgårdar, hundboxar som saknar anslutning till rastgård, valpningsboxar, kattburar och kattboxar ska ha minst de mått som framgår av tabellerna 1 - 6 i bilagan till denna författning.

Om det i anslutning till en rastgård finns en box till vilken djur i rastgården har fritt tillträde får boxens yta tillgodoräknas rastgården vid bestämmandet av måttet på denna. Rastgårdens yta måste dock vara minst lika stor som boxen för att boxytan ska få tillgodoräknas.

Första stycket gäller inte rastgårdar och boxar som endast utnyttjas under enstaka perioder på några få veckor eller regelbundet återkommande perioder på några timmar.

Allmänna råd till 3 §

  • Större anläggningar för hund- och katthållning, såsom större kennlar, hundpensionat och kattpensionat, bör ha utrymmen som är avsedda och utrustade för isolering och vård av sjuka djur.
4 § Förvaringsutrymmen för hundar och katter ska vara konstruerade så att de är enkla att inspektera samt att rengöra och desinficera. Förvaringsutrymmena ska vara ventilerade och, om det behövs, isolerade så att de håller en temperatur och luftfuktighet som är lämplig för de djur som hålls där.

Hund- och kattstallar ska vara försedda med belysning.

Belysningsarmaturen ska vara placerad och belysningsstyrkan reglerad så att de djur som vistas i stallet inte utsätts för obehag. Belysningsstyrkan ska kunna justeras så att tillsynen av djuren kan ske utan svårigheter.

Större anläggningar, såsom större kennlar, hund- och kattpensionat eller liknande, ska ha särskilda utrymmen för foder och foderhantering samt för bad och skötsel av djuren.

5 § En koja, box eller bur ska vara anpassad till antalet djur som hålls i denna och till djurens storlek. Alla djur som hålls i ett sådant utrymme ska samtidigt kunna ligga ned i naturlig ställning.

6 § En rastgård som används för permanent hund- eller katthållning ska vara placerad i vindskyddat läge med både skugga och sol. Marken ska vara dränerad så att den inte blir sörjig under normala väderleksförhållanden. I rastgården ska det finnas en från marken upphöjd liggplats. Om det saknas inomhusutrymme i anslutning till rastgården ska djuren ha tillgång till en koja.

7 §-10 § rör enbart hundhållning och tas ej upp här på Siames iFokus.

 

Särskilda bestämmelser om förvaringsutrymmen för katter

11 § En box där en katt ska hållas tillfälligt, såsom på kattpensionat eller liknande, ska vara utrustad med ligghylla, klösanordning och kattlåda.

12 § En avelsbox ska vara utrustad med kattlåda och ligglåda samt en ligghylla som är avsedd för honan och oåtkomlig för ungarna. Ligglåda för katt med ungar ska kunna tillföras extra värme.

13 § Ett utrymme avsett för permanent katthållning ska vara minst 5 m². Arean ska vara minst 1 m² per vuxet djur. Takhöjden ska vara minst 2,10 m.

Utrymmet ska vara försett med liggplatser på olika nivåer samt klätter- och klösanordningar. Alla katter ska samtidigt ha tillgång till en liggplats.

Ett förvaringsutrymme får inte vara avsett för fler än 15 vuxna eller 20 växande djur.

14 § Rastgårdar för katter ska vara utrustade med klätter- och klösanordningar.

 

Undantag och dispens

15 § Denna författning gäller inte vid hantering av djur på djursjukhus och djurkliniker. Den gäller inte heller djur som avses i 19 § djurskyddslagen (1988:534) eller djur som används inom försvarsmakten.

16 § Om det finns särskilda skäl kan Djurskyddsmyndigheten medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

_____________________________

TABELL 1-3 gäller förvaring av hundar och tas ej med här på Siames iFokus.

TABELL 4
Minimimått på boxar för katter (även avelsboxar för hona med ungar)

  • Area 1,5 m²
  • Minsta sida 1,2 m
  • Takhöjd 1,3 m

Om flera katter hålls i boxen ska varje katt ha tillgång till minst 0,7 m². Hona med ungar räknas som endast en katt.

 

TABELL 5
Minimimått på burar för katter

Kattens vikt: < 2 kg
Area: 0,3 m²
Minsta sida: 0,5 m
Höjd: 0,6 m

Kattens vikt: 2-5 kg
Area: 0,6 m²
Minsta sida: 0,5 m
Höjd: 0,6 m

 

TABELL 6
Minimimått på rastgårdar för katter

Antal katter: 1
Area: 6 m²

Antal katter: 2
Area: 6 m²

Antal katter: 3
Area: 7 m²

Antal katter: 4
Area: 7 m²

Antal katter: 5
Area: 8 m²

Antal katter: 6
Area: 8 m²

______________________________

Källa: Djurskyddsmyndigheten
Hela författningen finns för nedladdning här >>>

Djurskyddsmyndighetens logotype  

Relaterade länkar

Av: Celia

Datum för publicering

  • 2007-06-25