Sjukdomar & defekter

Min katt har Malignt lymfom.

2008-01-07 22:06 #0 av: Nilla

Henrik von Euler på Institutionen för kirurgi och medicin, Sveriges Lantbruksuniversitet, låter oss här ta del av sitt arbete om Malignt lymfom. Malignt lymfom, blodcancer, är en mycket allvarlig och tyvärr inte ovanlig sjukdom hos just katt. Ta del av information kring sjukdomen och de behandlingsalternativ som finns idag.

 

 

 

 

Loah 2.jpg

En information om olika behandlingsalternativ.

 

Henrik von Euler, leg vet VMD Institutionen för kirurgi och medicin/smådjur

Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Malignt lymfom, blodcancer, är en mycket allvarlig och tyvärr inte ovanlig sjukdom hos katt.

Denna tumörform förekommer även hos andra djurslag, inklusive människa. Hos katt, nöt och höns har man visat att sjukdomen kan orsakas av ett virus. Kattens tumörvirus heter FeLV (felint leukemi virus). På hund har man inte kunnat hitta något virus, som ger upphov till sjukdomen. Sjukdomen förekommer oftare inom vissa raser än inom andra.

Man har inte angivit någon ärftlighet för sjukdomen men man kan fråga sig varför det är vanligare inom vissa raser.

Det är vita blodkroppar som tumöromvandlas vilket gör att symptom kan uppträda från hela kroppen. Det kan röra sig om en kraftig blodbrist, att katten är abnormt trött, kraftiga diarréer, onaturlig törst, balansrubbningar, ögonförändringar, vissa hjärtproblem m.m.

Ett av de vanligaste symptomen är att kattens lymfknutor blir kraftigt förstorade, andra organ som ofta innehåller tumörceller är lever, mjälte, njurar och tarm.

Ett specialfall är leukemi. Då finns tumörceller i blodomloppet. Detta tillstånd är mycket allvarligt och prognosen för katt är inte så god med dagens behandlingsalternativ.

När tumören blir tillräckligt stor tränger cellerna ut den normala vävnaden, som då inte kan fungera och sjukdomssymptom uppträder. Sjukdomen leder förr eller senare till döden. När döden inträffar beror naturligtvis på hur aggressivt lymfom katten fått och vilka organ som drabbats.

De behandlingsalternativ som finns är framförallt olika former av cellgifts- (cytostatika) behandlingar. Denna behandling förlänger livet avsevärt, jämfört med obehandlade katter.

Man kan naturligtvis låta katten vara obehandlad och följa sjukdomsutvecklingen. Vissa typer av kattfoder anses också vara till hjälp i att förbättra välbefinnandet, både med och utan behandling.

Vilka behandlingsalternativ man väljer beror på en rad orsaker, såsom kattens ålder, djurägarens ekonomi, möjligheter att åka till veterinär som utför cellgiftsbehandlingar mm.

Vid smådjurskliniken, SLU, gör vi en grundlig bedömning av varje enskild patient och därefter bestämmer vi, tillsammans med dig, vad som är det bästa alternativet för din katt.

Vi strävar efter att få katten att må bättre under och efter behandlingen samt att den kan fortsätta leva ett "kattliv".

Kostnaderna av en cellgiftsbehandling beror på det antal prover som tas samt kattens storlek. Det går åt mer medicin till en större katt. Är katten veterinärvårdsförsäkrad täcker försäkringen normalt de kostnader som uppstår vid diagnostik och behandling av katten på kliniken.

 

Cellgifter

Vid cellgiftsbehandling av katt används flera olika typer av mediciner, vilka alla framförallt angriper snabbt delande celler. De celler som delar sig snabbast är tumörcellerna.

Tyvärr skiljer de flesta cellgifter inte på friska och sjuka celler och en del biverkningar kan ses vid behandling (beskrivs senare i denna information). Vårt mål är att hålla biverkningarna på en så låg nivå som möjligt och samtidigt slå hårt emot tumörcellerna.

Alla cellgifter som används på katt, används även inom humansjukvården. Ofta har man här högre doser, för att döda fler tumörceller.

Inom veterinärmedicinen strävar vi mer mot att lindra sjukdomen, istället för att bota patienten. Med högre medicindoser får man nämligen många biverkningar. Lyckligtvis tål katter cellgifter bättre än vad människor gör.

2

Cellgiftsbehandling av katt har internationellt använts i minst 20 år och erfarenheterna är goda. I Sverige är cytostatikabehandling av djur inte lika vanligt förekommande, men vi kan lära oss mycket av erfarenheter från Europa och USA och har därför en redan väl underbyggd och avancerad terapi på hemmaplan.

När man inleder en cellgiftsbehandling görs en fullständig klinisk undersökning och funktionen hos vissa organ kontrolleras via blodprov. Man har sett att katter med försämrad lever och/eller njurfunktion svarar sämre på cellgiftsbehandling. Även katter med FeLV-infektion klarar sig sämre. Det är därför viktigt att se om katten är infekterad eller ej.

Spridningen av tumörer i kroppen har också betydelse för prognosen hos den enskilda katten.

Då katter ofta har lymfom i mag-tarm kanalen görs många gånger ett ultraljud av buken för att inspektera tarmarna.Om det finns lymfom i tarmen bör behandlingen kombineras med kirurgi för att bli framgångsrik.

 

När man har bestämt att katten skall behandlas följs ett noga utarbetat protokoll som vi skall försöka beskriva lite närmare. Först lite om vad som händer med tumören vid cellgiftsbehandling.

När katten får cellgifter angriper dessa tumören och dödar tumörcellerna eller gör att de slutar dela sig. Effektiviteten på cellgifter brukar sägas ligga runt 99%, i gynnsamma fall. Detta betyder dock att hos en tumör som innehåller 10 miljoner celler, klarar sig hundra tusen tumörceller ifrån cellgifterna!

Dessa celler hoppas man att immunförsvaret kan få bukt med eller att de är så illa tilltygade att det dröjer lång tid innan tumören visar sig igen.

Vissa tumörer är inte känsliga för cellgifter (resistenta). Då minskar inte tumören, trots behandling och katten försämras. Om tumören är känslig eller ej vet man inte förrän behandlingen startats. Då vi tar katten på täta återbesök i början, får man ganska tidigt reda på om det finns anledning att fortsätta, eller avbryta behandlingen. Vissa gånger svarar tumören på behandlingen långsammare än förväntat. I dessa fall fortsätter man ofta, om patienten mår bra.

3

Behandlingsprotokoll

se tabell i uppsats.

http://www2.slu.se/forskning/2006/pdf/Min%20katt%20har%20malignt%20lymfom.pdf

Medicinerna

Samtliga mediciner används idag inom humansjukvården för behandling av olika tumörsjukdomar. Alla mediciner har utprovats på katt eller hund innan de godkänts för bruk på människa. Därför känner vi väl till verkningsmekanism och dosering för katt vid behandling av cancer.

Hanteringen av dessa mediciner är noggrant reglerad i arbetarskyddsstyrelsens författnings-samling, AFS 1999:11 "Cytostatika" och okontrollerad exponering kan vara farlig.

Detta gäller personal inom human och veterinär sjukvård som ofta behandlar patienter med cellgifter. Om skyddsrekommendationerna efterlevs skall det inte innebära någon hälsorisk att behandla med cellgifter.

Biverkningar

Många känner till hur dåligt människor mår som behandlas med cellgifter, men hur är det med katter? Katt är mindre känslig för biverkningar från cytostatika än människa. Inom veterinärmedicinen används dessutom lägre doser för att minska biverkningarna ytterligare. Eftersom cellgifter slår mot snabbt delande celler generellt är det vissa organsystem som riskerar att drabbas.

Benmärgen;

Här bildas röda och vita blodkroppar samt blodplättar (trombocyter). Många cellgifter hämmar benmärgens funktion. Om benmärgen drabbades för hårt skulle patienten få blodbrist (anemi), bli mottaglig för infektionssjukdomar och få ökad blödningsbenägenhet. För att undvika att detta inträffar, tas blodprov före varje cellgiftsbehandling, för att säkerställa att benmärgen orkar med belastningen.

Mag-tarmkanalen;

tarmslemhinnan byts ut ständigt och denna är därför känslig för cellgifter. Symptom på illamående, upphörd aptit och diarréer kan förekomma.

Vi behandlar alla katter med Primperan vid cellgiftsbehandling. Primperan är ett medel som minskar illamående och stimulerar tarmmotoriken. Denna medicin ges hemma, under fyra dagar, efter Vincristin-behandling på kliniken.

Att katten får sämre aptit någon dag efter cellgiftsbehandlingarna är dock relativt normalt. Av kortisonet (prednisolon) får katterna ofta ökad törst och ökad aptit.

Pälsen;

människa drabbas ofta av håravfall i samband med cytostatikabehandling. Detta gäller ej för katt. I övrigt kan katten drabbas av ökad fällning under behandlingen, men detta avtar ommedelbart efter avslutad behandling. Vissa katter får fläckvis en mörkfärgning (hyperpigmentering) av huden. Detta beror på kortisonet och märks oftast ej då pälsen täcker dessa områden. Vissa katter riskerar att tappa morrhåren. De växer dock ut igen efter avslutad behandling.

5

Urinorganen;

Sendoxan (cyklofosfamid) utsöndras via njurarna och koncentreras därför i urinblåsan. Om medlet uppnår en för hög koncentration kan slemhinnan skadas och urinen kan bli blodblandad. Röd urin kan bero på många andra orsaker och bör därför alltid undersökas av veterinär.

Om katten får blod i urinen i samband med sendoxanbehandling försvinner problemet oftast snabbt efter avslutad tablettbehandling. Dessutom kan en sänkning av dosen minska problemet.

ATLS;

När en stor tumörbörda plötsligt förstörs av cellgifter kan ett tillstånd som kallas ATLS (Akut Tumör Lys Syndrom) uppstå.

Detta är egentligen ingen biverkning utan bara ett bevis på att medicinen fungerar. Om njurar och lever fungerar normalt kommer tumörcellsresterna att tas om hand av dessa organ och utsöndras. Om inte, kan kroppen drabbas av förgiftnings-symptom.

Katten blir då trött och vill inte gå upp/ut, svarar ej på tilltal och orkar inte äta. Tillståndet är mycket ovanligt (och allvarligt) och drabbar främst äldre katter med mycket stor tumörbörda, dålig njur- och leverfunktion.

Om katten drabbas av detta behövs akutvård i form av intravenöst dropp för att hjälpa kroppen att göra sig av med de döda tumörcellerna.

Hantering av medicin och avfall

På kliniken får katten cellgifter i form av injektioner. Vincristin ges via en plastkateter (permanentkanyl) långsamt intravenöst (i blodet). Tabletter som skall ges i hemmet (Sendoxan) skickas med i en plastförpackning, med exakt den dos som din katt skall ha.

Dessa tabletter skall du ge med en plasthandske på handen, i samband med kattens vanliga utfodring.

Plasthandsken slängs i det vanliga sopavfallet, efter medicineringen.

Om katten kräks, bajsar eller kissar inomhus (utanför lådan), skall detta tas upp med en plasthandske på handen och läggas i en plastpåse som slängs i de vanliga soporna. Ytan tvättas sedan med vanligt skurmedel. Detta på grund av att cellgifterna utsöndras via urin och avföring.

Byte av kattsand sker som tidigare och slängs i de vanliga soporna. Om katten uträttar sina behov utomhus finns inga krav på annan hantering av detta än vad du är van vid. Naturligtvis skall inte katten uträtta sina behov på lekplatser!

Avföringen är inte "farlig" för andra katter.

Prednisolon- och primperantabletter behöver inte ges med handskar. De är inga cellgifter. Alla cellgifter som förvaras i hemmet skall naturligtvis förvaras oåtkomligt för barn!

Om du får medicin över, lämnas denna till ditt apotek. Vid ofrivillig kontakt med cytostatika - kontakta läkare.

Vad händer vid ett besök?

Katten tas in och vägs. Detta är viktigt för att kunna räkna ut rätt dos av medicinen samt att kontrollera hur katten äter/tillgodogör sig foder. Därefter får du berätta hur du upplever katten. Veterinären gör en klinisk undersökning och ett blodprov tas. Under tiden detta analyseras får du och din katt vänta, medan veterinären gör i ordning cytostatika. Detta tar, i normalfall, ca 30 min.

I enstaka fall rekommenderar veterinären ytterligare undersökning, oftast i form av ultraljud eller röntgen.

6

När svaret på blodprovsvärdena kommit får katten sin medicin och ni får gå hem. Vissa gånger får du också med dig medicin som skall ges hemma, enligt behandlingsprotokollet.

Efter ett par månader görs en utvärdering av behandlingen. Om katten anses vara kliniskt frisk, efter ett år, beslutar ni och veterinären om planerade återbesök för att se hur katten klarar sig utan cellgifter.

Många undersökningar har visat att man inte vinner något, varken i livskvalité eller överlevnad, vid kontinuerlig cellgiftsbehandling. Med omtanke om djuret och din ekonomi har vi på universitetsdjursjukhuset valt att ha en ettårig behandling.

Forskning på smådjurskliniken

Vid smådjurskliniken, SLU, pågår flera forskningsprojekt rörande tumörsjukdomar hos katt. Vid besöken kan det hända att du blir tillfrågad om du och din katt vill vara med i något av dessa projekt.

All forskning strävar efter att fortsatt kunna förbättra vår kunskap och vård av patienter med tumörsjukdomar.

Ta väl hand om din katt och er tid tillsammans!

Har du några frågor om tumörsjukdomar hos katt? Då kan du kontakta:

Henrik von Euler, leg vet

Institutionen för kirurgi och medicin/smådjur, SLU.

http://www.slu.se/?id=875

 

Detta arbete är publicerat med tillstånd av och i samråd med Henric von Euler. Första bilden -

Ocicat från S* Marble & Silk´s - har inget med artikelinnehållet att göra.

Relaterade länkar

 

Av: Nilla

  • Personlig sida
  • Kontakta

Datum för publicering

  • 2008-01-07
Anmäl
2008-01-08 18:58 #1 av: Nilla

Anledningen till att jag intresserar mig för denna uppsats är, att jag själv mist en Orientalhane i just Malign lymfom.

Tro mig, jag övervägde i min stora sorg och bedrövelse, att påbörja behandling med cellgifter. Katten var ju bara fyra år!

Jag minns att det rörde sig om tiotusentals kronor i kostnad för behandling och det fanns ändå inga garantier för att han skulle bli helt frisk. Jag valde att ta ett prov på tumören, men hopp om att den kanske skulle vara godartad ändå, men det var den inte. Min pojke fick somna in lugnt och stilla här hemma.

Jag minns, att jag slukade allt som gick att få fram om Malign Lymfom just då och att jag hade sålt min själ för att han skulle få leva. Bla hade jag kontakt med den här veterinären, Henrik von Euler.

Ofta kopplas sjukdomen ihop med att katten är FeLV-positiv, men det var inte min katt. De kan få det ändå.

Hur många uppfödare har egentligen mist sin unga Kat IV-katt i Malign Lymfom? Hur vanligt är det bland Kat IV, tro?

Jag upptäckte, att Malign Lymfom inte fanns med bland tidigare publicerat material om sjukdomar på Siames IFokus. För er som inte har hört talas om lymfom, publicerar jag uppsatsen och puttar upp så att "kvällssurfarna" inte missar artikeln. 

 

 

Anmäl
2008-01-08 19:35 #2 av: cleo

Du gjorde helt rätt enligt mig. Vi har också mist ett par katter i denna hemska sjukdom och inte heller de var FELV positiva till veterinärens förtret när han var tvungen att erkänna det när obduktonen blev klar på min systers katt.

De katter vi mist i denna sjukdom har variit under året eller precis ett år gamla. Hemsk sjukdom med ett snabbt förlopp.

Min hona hade en knytnävsstor tumör som tryckte på lungan och det var samma på syrrans kisse. Dock hade jag en annan veterinär på henne som är Cancerspecialist i Helsingborg så hon berättade för mig att siamesen är lite högre grad drabbad av detta än andra raser.

Med antalet katter vi fött upp så har 1 % av våra uppfödda katter drabbats av denna sjukdom, jämfört med människor som 25 % drabbas av någon form av tumörsjukdom under livet. så det kanske räknas som lågt, men för den som är matte känns det himla orättvist att ens katt inte får ett fullt kattliv.

jag vet inte vad man kan göra för att förhindra detta, även specialisten informerade mig om att detta inte anses som ärftligt och då blir det svårt att nå en nolltolerans vilket man kunde önska, ingen katt skulle drabbas av något så hemskt.

 

 

Anmäl
2008-01-08 21:36 #3 av: SacredSouls

Ja vår Lizzie døde jo også av denne grusomme sykdommen.

Det er jo spesielt typen som heter Lymphosarcoma (også kalt lymphoma/Malignant Lymphoma) som rammer unge Felv negative siamesere/orientalere.Som regel er det den typen som heter mediastinal,dvs tumor rundt hjertet/brystregionen det dreier seg om.

Og det er en høy prosent i forhold til andre raser,skremmende høy.

Her er et eksempel:

I en undersøkelse i 97 av 60 katter med denne sykdommen var 58,3% huskatter/bondkatt,33% siameser/orientaler,Burmeser 3,3%,andre renrasede 5%. Link:

http://www.ava.com.au/avj/jun97/424.htm

De eksperter jeg har snakket med mener også at sykdommen ikke er arvelig. Men at det virker som om sia/ori er predisponert for sykdommen av en eller annen grunn.

Men det florerer mye forskjelling informasjon om det  også. Noen steder står det at de mener sykdommen kun har med Felv å gjøre(Noe siam/ori viser ikke er tilfelle) mens andre steder står det at det kan være en sterk sammenheng mellom immunforsvaret og krefttypen. Andre steder skyldes det på andre typer virus. og tilslutt er det noen som mener det er en genetisk svakhet. t.o.m røyking hos mennesker får skylden noen steder.

Jeg har lest så ubeskrivelig mye om denne sykdommen siden Lizzie ble syk,og i begynnelsen føltes det som om vi hadde fått en veldig FY sykdom i katteriet. Slik jeg leste om den virket det jo som om katten MÅTTE være Felv positiv for i det heletatt å få sykdommen.

Og jeg lurer på om det kan være derfor dette er en sykdom som snakkes veldig lite om. Er det slik at alle er redde for å få et Felv stempel på seg og heller holder kjeft om sykdommen istedet for å fortelle om sine erfaringer...(litt sånn hypotetisk spørsmål)

Jeg hadde aldri hørt om det før Lizzie ble syk,aldri hørt at dette var en sykdom som rammet siamesere og orientalere spesielt.

Det overrassker meg egentlig da dette er en såpass "vanlig" sykdom at den ikke har blitt pratet om eller diskutert noe særlig  tidligere.

 

 

 

Anmäl
2008-01-08 22:23 #4 av: Nilla

Mycket intressant det du skriver, Sacred Souls, mina tankar går i samma banor.

Är Malign Lymfom mer frekvent hos Kat IV-katterna än vad som görs gällande? Detta för att den anses ha samband med FeLV?

Min Orientalhane var testad negativt. Jag märkte, att han började tackla av, gick ner i vikt och såg allmänt risig ut. Jodå, någon typ av infektion hade han i kroppen, sa veterinären och skickade hem oss med diverse antibiotikakurer. FeLV-testet var ju negativt, så någon Malign Lymfom, fanns inte i min veterinärs tankebanor.

Inte förän lång tid efteråt, vi talar om ca ett år, upptäckte jag en dag att han verkade ha svårt med andningen. Vi åkte genast till veterinärstationen och röntgade. Hans lungor var fyllda med vätska och han använde bara ca 25 % av kapaciteten på den ena lungan.

Något stort och mörkt syntes på röntgenplåten...troligen en tumör konstaterade min veterinär. "-Du har en så fin katt, så jag rekommenderar dig att du åker direkt ner till Blå Stjärnan med honom. Jag ringer och varskor att du är påväg. "

Det första Blå Stjärnan frågade om, var om min katt var testad mot FeLV. De testade igen och även denna gång var svaret negativt.

För vår Jonathan var det försent. Hans cancer satt i lungan. Jag hämtade hem honom för avlivning i hemmet.

Enligt undersökningen som publicerades i Orientexpressen nr 1 2007, utryckte någon/några uppfödare önskan om information och statistik kring just Sarkom/Malign Lymfom. Jag håller med.

 

Anmäl
2008-01-08 23:17 #5 av: kalindas

Vilken fruktansvärd sjukdom detta är...Ledsen Det otäcka är att den verkar komma smygande...
Kan bara hoppas att mina djur slipper detta!
Det räcker mer än väl med Caramels torra FIP...

Anmäl
2008-01-08 23:33 #6 av: Nilla

Länken till artikeln om Malign Lymfom som SacredSouls bifogade var mycket intressant.

Anmäl
2008-01-08 23:43 #7 av: SacredSouls

#4

Ja det hadde vært et fint spørsmål for måneds tema denne en gang denne våren.

Hvis man søker på  f eks lymphosarcoma så er det overveldende mange treff når det gjelder siamesereFörvånad

Nei det var jo ikke det første min veterinær tenkte på heller.Han var sikker på at det var ufarlige kuler. Med Lizzie så gikk det jo fryktelig fort,fra å løpe,parre å være frisk til symptomene kom og diagnosen var fastslått.(ca 14 dager) Kreft eksperten vi var hos var den første som nevnte dette med sammenhengen siameser/lymfoma. Det var faktisk noe av det første hun spurte veterinæren min om, om det dreide seg om en kat 4 katt.Så hun hadde god kjennskap til at de blir ofte rammet. Samtidig så var det også hun som sa at det ikke var noen fare for arvelighet.

Når det gjelder behandling så er det også et vanskelig spørsmål.Hos Lizzie så var hun allerede på nest siste stadie i sykdommen og selv om hun ikke hadde vært drektig så hadde vi nok valgt å ikke behandle henne.Mye pga veldig lang reisevei for hennes del,hele dager med masse blodprøver. Behandlinger var noe som måtte gjøres i hovedstaden og hadde tatt 4 timer totalt i reise flere ganger i uken. Jeg hadde ikke orket å utsette henne for det. Men jeg forstår veldig godt de som prøver også. Kat 4 responderer veldig bra på behandling av lymfoma og jeg har hørt om mange som har blitt friske eller oppnådd lange perioder uten symptomer.

Nilla skriver:

Enligt undersökningen som publicerades i Orientexpressen nr 1 2007, utryckte någon/några uppfödare önskan om information och statistik kring just Sarkom/Malign Lymfom. Jag håller med.

Ja dette var interessant. Vet du noe mer om den undersøkelsen?

Anmäl
2008-01-08 23:45 #8 av: SacredSouls

#7 ja altså det skulle stå : at det hadde vært et fint måneds tema en gang denne våren. SkrattandeFikk ikke til å gå inn å rette det.

Anmäl
2008-01-09 11:23 #9 av: Nilla

#8 Javisst, hade det varit det!

Intresset för diskussion om inavel/linjeavel, typ och hälsoproblem, är svalt denna månad. Jag förstår att detta diskuterats till leda på andra forum genom åren, men själv anser jag nog att detta är ett ständigt relevant diskussionsämne, inte minst för nya uppfödare. Tror du, SacredSouls, att fler är villiga att diskutera Malign Lymfom?

Hälsoenkäten publicerades i Orientexpressen nr 5 2006 och reslutatet i nr 1 2007. Jag ska gå till biblioteket och kopiera undersökningsresultatet och skicka till dig.  Flört

Anmäl
2008-01-09 11:39 #10 av: Rovardotters

Bra artikel och bra att informera om olika sjukdomar och att ventilera egna upplevelser. Jag har i första hand inte kopplat ihop cancer med Felv, tror nog att allt som förvagar immunförsvaret eller tvingar immunförsvaret att jobba för högtryck som virus, infektioner, alla gifter och stress ger en grogrund för svårare sjukdomar som exempelvis cancer.

Anmäl
2008-01-09 12:07 #11 av: Rovardotters

Tillägg till ovan (det gick inte att redigera)  Man vet ju också att all inavel skadar immunförsvaret på sikt, så det kan ju finnas en viss ökad benägenhet i vissa linjer att utveckla olika sjukdomar pga det. Cancer på människa är inte heller ett färdigutforskat område på något sätt, hur man än sliter med frågan är det svårt att få grepp om alla tänkbara orsaker och möjligheter att förebygga och behandla. Där tror man dock att det finns  en viss ärftlig benägenhet för vissa typer av cancer inom vissa släkter och spekulerar i hur man ska manipulera DNA, vet ej om man redan har provat det.

Anmäl
2008-01-09 12:07 #12 av: Nilla

#10 -Ja, det håller jag med om. Så är det ju med oss människor.

Men vad gäller Malignt Lymfom, så har ju just denna typ av cancer kopplats samman med att många djur varit FeLV-positiva. Dock är Siamesen undantagen och drabbas i större utsträckning än andra raser av just Sarkom/Malign Lymfom och detta utan FeLV.

Dåligt immunförsvar anges som en av anledningarna till Malign Lymfom. Hur kommer det sig att just Siames & Oriental har sämre immunförsvar än andra raser, tro?

Anmäl
2008-01-09 12:21 #13 av: Nilla

#11 -Tack, Rövardotter. Det var dit jag vill komma.

Nu har jag lyckats koppla ihop artikeln om Malign Lymfom med månadens diskussionsämne-Inavel/Linjeavel.

Anmäl
2008-01-09 13:59 #14 av: SacredSouls

#9 Så snilt av deg Nilla. Tusen,tusen takk Glad

Jeg må bare legge ut to linker til jeg som er veldig interessante. Her er en til en pågående? studie om Lymphoma hos siameser og orientaler.

http://www.showcatsonline.com/x/siamese-oriental-lymphona-info.htm 

Her er det litt nyere forskning,publisert av samme mannen som ovenfor,som også omhandler dette med at selv om Felv infeksjoner har gått ned har Lymphoma gått    opp. Veldig interessant. Håper alle klikker seg inn for det er ikke mye å lese.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15954547?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_  ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

 

Anmäl
2008-01-09 14:27 #15 av: MicaelWendell

Jag trur heller ikke att cancer (mutationer) og virus (Felv) ær samme sak!
Dæremot kan det ju vara så att en katt med Felv lættare får mutationer mfl. sjukdommar.

Med andra ord. Det skulle rubba min biologiska fagkunskap vældigt mycket om Felv och denna cancer sjukdom sitter samman hand i hand. Detta skriver jag som fagperson (stipendiat i molekylær biologi, visserligen på planter men, men...) 

# 10,11. Det finns en økad risk før att utveckla cancer om cancer finns inom familjen. Miljøn påverkar mycket, men riskfaktorn finns dær i vårt DNA. Det ær en allmæn uppfatting vid tex. vid olika brøstcancer- mfl. cancerformer. Dærmed inte sagt att alla som har cancer i slækten kommer att drabbas. Bara att de løper en økad risk... vid vissa cancerformer.

 

 

Anmäl
2008-01-09 14:35 #16 av: SacredSouls

#14 Den ble litt forskjøvet den, men av en eller annen grunn går det ikke å redigere innleggene her for tiden.

#10 og #11 Ja dette med immunforsvaret har vært i mine tanker.Spesielt når det da gjaldt Lizzie. Hun hadde vel hva man kan kalle et dårlig immunforsvar. Livmorbetennelse og mye hormonkluss. Men så er det igjen vanskelig å vite om det faktisk skyldes sykdommens tidlige debut (vi vet jo ikke hvor lenge hun hadde dette før det ble oppdaget) Hun var jo kun 16 mnd da diagnose ble stilt.Det er ingen andre i de nære linjene hennes som har hatt  samme sykdom,men en langt bak i stamtavlen døde av samme.Men her er det snakk om en som er i veldig mange stamtavler rundt omkring så noen ren arvelighet kan man ikke konkludere med der i det heletatt.

Såklart opptar dette temaet meg mye. Vi har jo tross alt datteren hennes.Hva skal jeg velge videre med henne. Vi beholdt jo ikke Messi for avlens skyld,det forstår forhåpentlig alle. Og jeg solgte jo broren som kosekatt nettopp pga sykdommen til Lizzie.Selvom jeg fikk forespørsel fra flere som ønsket han til avl, så var det overhodet ikke noe alternativ for meg.Mine tanker sålangt er å stanse linjen ved å selge kattunger etter Messi til kun kos/utstilling. Det at andre (f eks. i Uk) avler videre på katter med denne sykdommen i veldig nær slekt er jo ikke det samme som å si at jeg skal gjøre det.Men det er et vanskelig spørsmål det også og mange vil kanskje synes det er tullete og hysterisk av meg.Kanskje jeg en dag vil beholde noe fra henne videre,jeg vet ikke for jeg kan rett og slett for lite om sykdommen.

 

Anmäl
2008-01-09 15:39 #17 av: Nilla

#16 -Personligen tycker jag du tänker helt rätt med Messi, SacredSouls.

Anmäl
2008-01-09 16:09 #18 av: MalinL

Bara en sak jag tänkte på, kan vaccination mot Felv öka risken för denna sjukdom? De katter som fått detta, har de varit vaccinerade mot felv?

Anmäl
2008-01-09 16:48 #19 av: Nilla

Inte mina. Jag miste en Orientalhona i Hemolytisk Anemi och min Orientalhane i Malignt Lymfom. Bägge var testade negativt för FIV och FeLV, upprepade gånger.

Honan var inavlad på mycket nära håll. Inte hanen, men de hade samma linjer. Jag måste tro att inavel är orsaken till det bristande immunförsvaret hos de båda.

Dessa högt älskade katter, var omplaceringskatter som vi tagit oss an. De dog bägge innan fyra års ålder och lämnade en stor sorg efter sig.

De katter jag har i min kattgrupp idag är inte avkommor efter dessa två.

Anmäl
2008-01-09 17:01 #20 av: MalinL

Ok, jag har läst någonstans att vaccination mot felv kan öka risken för lymfom, och när någon skrev att när antalet felv fall gått ner så har antalet kattet med Malignt Lymfom ökat så tänkte jag att det kunde ha ett samband.

Anmäl
2008-01-09 17:15 #21 av: MalinL

Jag har vänner som förlorade en katt i något som jag tror var malignt lymfom. Katten, en ung hona, var dräktig och det var bara några dagar kvar innan förlossning de de upptäckte att hon andades tungt, jag tror att hon fick värkar men inget hände så hon snittades, några dagar för tidigt. Honan vaknade upp efter narkosen, men dog strax därefter, hon hade för övrigt verkat frisk och inge visste varför så hon obducerades och då upptäcktes en knutnävsstor tumör som tryckte på lungan. Tyvärr klarade sig inte ungarna heller.

Anmäl
2008-01-09 18:29 #22 av: SacredSouls

#20 Nei jeg tror ikke det har noen sammenheng.Kan det være vaksine assosierte sarcomer du mener? For de oppstår jo på vaksinasjonsstedet.

Om du ser på den linken nr 2 i mitt svar #14 så tror jeg det er mer slik at de feilaktig trodde Felvviruset hadde størrre betydning i utviklingen av malignt lymfom en det som faktisk var riktig.

Anmäl
2008-01-09 18:58 #23 av: MalinL

Att jag tänkte så beror på det som står om felv på SVAs hemsida:

"Fungerande vacciner finns på marknaden, men bör inte användas i onödan eftersom alltför frekvent vaccination av katter kan innebära en ökad risk för vissa ovanliga tumörsjukdomar. Vaccin ger heller inte hundraprocentigt skydd åt små kattungar. Det ersätter inte testning i uppfödningar."


http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Katt/                     Infektionssjukdomar/Kattens-leukemivirus/

Själv vaccinerar jag alla mina katter mot felv med Fevaxyn Pentofel så det är därför jag funderar på detta.

Anmäl
2008-01-11 06:39 #24 av: cleo

Våra katter var inte heller vaccinerade mot Felv.

Katterna verkade hur bra som helst tills andningen plötsligt blev tung.

den ena katten fick avlivas omgående då hon direkt efter röntgen höll på att kvävas. det visade sig vid ob. att lungorna kollapsat genom att tumören var så stor att det inte längre fanns plats kvar för lungorna att fungera.

Vår andra katt gick det mer långsamt.. ja väldigt fort ändå men hon låg inne i 10 dagar innan vi fick beskedet och fick in och säga förväl till henne. där började med att blinkhinnorna kom fram och en svag flämtande andning men bara iband, detta hade inte gått lika långt men tumören visade sig växa i blixtens hastighet för att vara knappt synlig till att bli enorm på den tiden hon låg inne. där mistänkte man lunginflammation till en början men tyvärr var det allvarligare än så.

Anmäl
2008-01-11 06:46 #25 av: cleo

Försökte gå in och redigera mitt inlägg men fungerar inte.

ville bara tillägga att båda våra honkatter som dog i denna sjukdom hade 0 % i inavelsgrad

Anmäl
2008-01-11 08:37 #26 av: Helenaf76

Min första siames dog 10 månader gammal i Multicentriskt malignt lymfom, immunoblastisk plasmacytoid typ. Veterinären har skrivit i journalen "En ovanlig form av malignt lymfom" Hon var testad negativ mot FIV/Felv i februari och dog i augusti. 

Jag köpte henne i maj, hon blev snabbt dålig med hosta och avmagring. Ja, hon började hosta redan på väg hem från säljaren (ej uppfödare)och hon var lite mager. Veterinären ordinerade då avmaskingsmedel då de trodde hon hade mask som vandrat till lungorna (och katten hade mask). Ingen röntgen gjordes. Hon skulle dessutom avmaskas många gånger på raken. Om jag hade haft den kunskap jag har idag då så hade jag aldrig gått med på detta. Alice blev såklart inte bättre. Hon röntgades och antibiotika sattes in, det kollades om det fanns mask kvar vilket hon inte hade.  Hon blev lite piggare men kräktes fortfarande varje dag. Hon hostade mindre och försökte leka. Man fortsatte med antibiotika. Ny röntgen och biopsi visade att hon inte var bättre utan snarare sämre i lungorna. Ny antibiotika och vätskedrivande sattes in. Alice blev en kort tid piggare och sedan sämre igen. Vi lät henne då somna in, ett beslut jag önskar jag tagit tidigare (men veterinären (veterinärerna på djursjukhuset) ville ta fler tester och tyckte inte att avlivning var något alternativ tidigare). 

Ja, det var lilla Alice sjukdomshistoria. Det blev ett längre inlägg än jag tänkt från början.

Anmäl
2008-01-11 08:40 #27 av: Helenaf76

Kan inte heller redigera inlägget som jag gjorde ovan. Alice somnade in i slutet på augusti.

Anmäl
2008-01-11 10:16 #28 av: Nilla

Jag ska kolla upp det där med redigering av inläggen. Själv kan jag gå in och redigera era. Ni menar, att det står "Inga val" direkt efter att ni publicerat inlägget?

#26. Så hemskt sorgligt. Jag känner verkligen med dig.

* Rövardotter, skulle det vara idé med något slags register eller hälsoprogram på Pawpeds gällande just Malignt Lymfom?

*Cléo, intressant det du säger. Över hur många generationer var inaveln 0% på katterna du miste i Malignt Lymfom?

Nu är vi många nya uppfödare här och fler strömmar till. Det känns verkligen viktigt, att man jobbar på öppenheten uppfödare emellan och drar igen "blixtlåset" när det gäller åsikter om andra uppfödare. 

Som ny uppfödare, får man känslan av att "Siamesvärlden" är något av en kacklande hönsgård...med övervägande andel hönor, lika kvinnodominerat som exempelvis vårdsektorn. Vi måste stötta istället för att stjälpa, samarbeta och värna om våra kollegor.  

Ni, erfarna uppfödare, har en djup kunskapskälla att ösa ur och ovärdelig information att delge oss nya.

 

 

 

Anmäl
2008-01-11 10:33 #29 av: kalindas


Ang. ändra i artiklar. Så kan man efter klicka på "hantera inlägg" men när man sedan väljer att man vill ändra, så dyker det bara upp en vit ruta...

 

Anmäl
2008-01-11 10:34 #30 av: Nilla

Då ska jag kolla upp saken. Godmorgon! Skrattande

Anmäl
2008-01-11 14:12 #31 av: SacredSouls

#26 Gråter Å så trist helenaf76. Så ung også miste henne er tøft.

#24 ja den kan virkelig gå fort denne sykdommen. Var de to kattene i slekt med hverandre?

Anmäl
2008-01-11 14:24 #32 av: Helenaf76

# 28 o 31 Tack. Det var en väldigt tuff tid både under och efter.

Anmäl
2008-01-14 13:22 #33 av: cleo

# 28 katternas 5 första generationer är 0 %

 

så här ser resten av leden ut

Katt nummer ett har 0,0488% inavelsgrad i 6 genrationen i 9 generationen 0,8

katt nummer två i 6 gen 0,0488% och i 9 gen 1,15%

 

Register är bra om det andvänds korrekt, men efter att ha varit med ett tag så vet jag att det också kan andvändas som ett skarpladdat vapen mot en redan drabbad person som förlorat sin katt. Det är lätt att genast förkasta linjen och oavsett orsak ärftlig eller ej, sprider sig ofta rykten som en löpeld och många tänker väl varför chansa??

När jag började föda upp fick jag reda på att vissa katter skulle man undvika på grund av att de gett cancer. Jag var ny och ifrågasatte aldrig detta utan litade blint på de mer erfarna uppfödarna. Idag lyssnar jag men väljer att ta in fakta på ett mer målmedvetet sätt, inte blanda ihop gissningar med vad som verkligen stämmer! så det gäller att sortera, vilket jag inte kunde när jag var ny grön uppfödare utan egna erfarenheter.

jag får också upp en vit sida när jag trycker på regigera inlägg.

  

Anmäl
2008-01-14 15:26 #34 av: kalindas

#33
Vad de två katterna som dog hos dej släkt med varandra på något vis? Inte för att jag vill att du ska rabbla upp alla katter bakom dem. Men det hade varit intressant att veta.

Med tanke på att t.ex. bröstcancer är ärftligt, så tycker jag det kan vara en intressant sak att veta.
Kanske kan man hitta en gemensam nämnare långt bak i stamtavlorna på alla de katter som dött av denna sjukdom...

Att stoppa eller förkasta en hel linje är lite svårt. Visst finns det katter, som om de står i en stamtavla, jag funderar en extra gång om jag vill ha in i mina linjer.
Men bara för en katt bär på ett anlag, behöver ju inte kullsyskon göra det...

Svårt med avel...Fundersam

 

Anmäl
2008-01-14 23:09 #35 av: cleo

# 34 som jag skrev innan hade vi en av sveriges duktigaste cancerspecialister som obducerade och kontasterade att det inte är en ärftlig form. så jag lämnar detta med att lita på de mer sakkunniga och inte vilja att gissningar och speculationer ta över ett så viktigt ämne.  Då jag inte tror att denna informationen kommer att göra så att du lyckas lösa gåtan utan bara skapa oro för vissa linjer. Vilket jag inte är intresserad av.

 då var vi där med linjer som jag skrev tidigare vad ska man akta sig för och vad ska man inte.. och detta trots att en specialist som forskar på just cancer uttalat sig och obducerat, kontaterat icke ärftligt.. inte konstigt att nybörjare blir snurriga eller rädda... Nej tack det är inget jag har önskan av deltaga i.

Anmäl
2008-01-15 00:01 #36 av: Rovardotters

# 35 Vill instämma i detta, även om det skulle vara två katter som är besläktade, vet man i så fall inte heller vilken gemensam förfader/kombination/gen det handlar om. Det kan lika gärna vara slumpen som avgör.  För att kunna dra slutsatser om ärftlighet bör man ha en mycket stort undersökningsmaterial och en fullständig kontroll på genuppsättningen. När en defekt/sjukdom visar sig är det oftast hos hanen uppfödaren letar efter felet men det är så att varje unge ärver 50% av sina föräldrars arvsanlag men varje unge får sin egen unika mix av gener och kan sins emellan vara mycket olika. Dessutom har vi alla miljöfaktorer som man vet faktiskt påverkar förekomsten av cancer på människa, virus och annan påverkan på immunförsvaret. Jag kan instämma i oron över defektregistrering om den kunskapen används på ett felaktigt sätt. Om vi börjar rensa bort alla katter som har någon förfader som har haft någon sjukdom/ defekt så kommer vi inte att ha något avelsmaterial kvar. Jag såg att det annonserades om en kurs för Ylva Stockelberg här i forumet, gå på den och lyssna på henne. Hon var med och utrotade den hemska ärftliga ögonsjukdomen PRA som ger blindhet på Abys. Hon varnar för att att rensa för hårt i avelsbasen, ju hårdare man rensar desto mindre kombinationsmöjligheter finns det och ju mer inavel får man och då kan man orsaka inavelsdepression med svåra sjukdomar som följd och som ett slutresultat en fullständig utrotning av rasen. Det handlar om en känslig balansgång mellan de problem som redan finns och de man kan orsaka genom överdriven rädsla. Det är mycket komplicerat och svårt.

Anmäl
2008-01-15 00:12 #37 av: Rovardotters

Kunde inte redigera mitt inägg nu heller, uppmaningen att lyssna På Ylva Stockelberg var inte riktad specifikt till dig #35 utan till alla som oroar sig och söker vägar att förstå och bemästra sin oro. Ylva är väldigt kunnig.

Anmäl
2008-01-15 00:16 #38 av: Nilla

Jag förstår nu dilemmat med att upprätta register. Jag tänkte mest på, att få reda på hur många katter som egentligen avlider varje år i vissa specifika sjukdomar, hur stort bortfallet egentligen är på kattungefronten etc. 

Men registret bör kanske vara anonymt, så att det bara blir statistik och inte namngivna individer?

Jag har vidarebefodrat frågan om redigering. Jag tror det är något med just redigera i artikeltrådar. Jag återkommer med info så fort jag vet mer. Det verkar vara massor av buggar och fel just nu. Fundersam

Anmäl
2008-01-15 00:54 #39 av: Rovardotters

#38 Jo, det är så vi inom hälso-o och avelsrådet tänkte med registret också, att det ska vara anonymt och till för att hålla koll på den totala frekvensen för att hinna reagera i tid om något problem plötsligt skulle öka märkbart. Inte att jaga specifika gener/linjer. Vi skulle då kunna informera alla uppfödare om hälsoläget varje år och om ett problem plötsligt skulle bli stort kan just det problemet skärskådas extra mycket gemensamt av alla som har drabbats, med hjälp av expertis förstås. Allt måste ske frivilligt men jag tror säkert att benägenheten att engagera sig skulle bli stor om en sjukdom plötsligt började bli mycket frekvent. Det är också bra för dem som drabbas att veta hur stort/litet problemet är totalt inom raserna och för alla andra också förstås. Som ensam uppfödare har man ju inte koll på vad som händer totalt och då kan man bara bli rädd om man skulle drabbas av något otäckt, det är alltid lättare att bearbeta och finna lösningar om man är några stycken som hjälps åt. Hälso- och avelsrådet skulle kunna göra nytta genom att hålla koll på helheten och hjälpa de drabbade att komma samman i grupper, koppla på expertis osv.

Anmäl
2008-01-15 09:29 #40 av: SacredSouls

#35 og #36 Som ny oppdretter så er det jo uvurderlig informasjon dere kommer med her. Tusen takk.Jeg kunne ikke vært mer enig i at det er skremmende når man rammes. Og det er litt godt å høre at  jeg ikke er den eneste som har blitt skremt av dette.Ja håper dere forstår hva jeg mener.

Nå er det "gudskjelov" lenge til Messi blir stor nok for smått og jeg har lang tid på meg til å prøve å finne ut mer og eventuellt velge annerledes.Nå er jo jeg den eneste her som åpent har en datter av en med denne kreftformen,derfor er det lett å bruke meg selv som eksempel.Finnes det noe sted hvor man kan få hjelp slik at man velger riktig? Er dette noe jeg kunne tatt opp med avlsrådet som vi har her i Norge? 

 

Anmäl
2008-01-15 11:02 #41 av: Nilla

Är det enbart epizootisk sjukdom som är anmälningspliktig för veterinärerna?

Husdjur (ej stordjur);

LeishmaniosB501
Smittsam leverinflammation (HCC-virus)V S1001
Hjärtmaskinfektion (Dirofilarios)V S1002
ValpsjukaV S1003
Leukemi hos kattV S1004
Immunbristvirusinfektion hos katt

Icke djurslagsspecifika sjukdomar;

Lymfom (infektion med onkogent virus) hos andra djurslag än fjäderfä, med undantag av EBL (B108) och FeLV (S1004)S103

http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/smittsammadjur   sjukdomar/anmalningspliktigasjukdomar/ickedjurslagsspecifikasj  kdomar.4.7502f61001ea08a0c7fff54930.html

Förstår jag rätt? Är det anmälningsplikt på Lymfom som ej orsakats av FeLV?

Man kanske skulle bli chockad över hur många ungar som egentligen dör eller som föds med defekter, om man fick se statistik? Hur utbrett är till exempelvis flatchest egentligen? Vi kanske då skulle enas om, att antalet är oroande stort och börja fundera över vad det kan bero på? Nu pekar jag inte på flatchest speciellt, utan tog det bara som ett exempel.

Att uppfödare lägger locket på och kanske uppger att det fötts 3 ungar i kullen, istället för 5 varav en föddes med tarmarna utanför och en var svag och dog efter 3 dgr, gynnar ju inte avelsarbetet.

Ett register där man anonymt kunde gå in och registrera uppgifter i samband med att man får kull eller när man mister en ung/vuxen katt, vore väl det ultimata?

En gröngöling spånar...rätta mig gärna. Flört

 

Anmäl
2008-01-15 11:35 #42 av: tuska

Nilla  vem menar du att man ska medela de dödfödda ungarna till ?  // Inger

 

Anmäl
2008-01-15 11:47 #43 av: Rovardotters

# 41 Uppenbarligen finns det ett virus (inte felv) som orsakar lymfom. Anmälningsskyldigheten gäller för sjukdomar som smittar djur och människor.

 På 20 kullar har jag haft ett flatchest och en med tarmarna delvis utanför i två separata kullar (den med tarmarna utanför föddes död och buken var stängd så det såg inte så otäckt ut som på bilder som tidigare har visats här, tarmarna såg ut som maskar i en boll, som om navelsträngen hade krullat ihop sig). Jag har förutom det haft några knickar och några sternum och i en del stora kullar någon enstaka dödfödd eller som har dött första veckan, någon som kvävts på vägen ut av en stressad mor där det inte gick att få tag i ungen i tid och någon som har fått vätska i lungorna. Den unge som föddes med flatchest hade tre syskon varav en var dödfödd och den andra dog under den första veckan. Flatchestungen blev mycket svårt ihopplattad vid tre veckors ålder, det gick väldigt fort (från att vara frisk på morgonen till att bli platt på kvällen), kunde inte andas och bakbenen svällde upp, den avlivades. Tror att denna bild är rätt normal (jag jämför mig med uppfödare som har hållit på sedan 1970-talet och som är väldigt öppna, jag jämför mig också med resultatet av vår enkätundersökning inom SOG). Jag har inte haft några smittsamma sjukdomar som chlamydia, fiv, felv, fip och inte heller hjärtfel (inte ens ett litet blåsljud) eller andra dödliga medfödda sjukdomar, inte cancer mm. Ingen allergi. Hittintills. Jag har använt lite olika linjer i min uppfödning och gjort diverse olika slags kombinationer med olika hanar.

Anmäl
2008-01-15 12:11 #44 av: Rovardotters

Tillägg till ovanstående som inte går att redigera: flatchest ungen hade två syskon, alltså blev det ingen som överlevde i den kullen då de sammanlagt var tre.

Jag vill också säga något allmänt om defekter och sjukdomar och det är att man måste skilja på stort och smått. Att få någon enstaka outvecklad unge som föds död eller dör under de första dagarna räknas som helt naturligt. Katten har en överproduktion av ungar för att vara säker på att få några som överlever till skillnad mot människan som oftast bara får en unge i taget.

Anmäl
2008-01-15 12:17 #45 av: Nilla

#42- Ja, kanske någon webbaserad databas där man kan gå in anonymt och fylla i uppgifter som sedan kan läsas statistiskt? Ungefär som undersökningen i SOG, men som löper kontinuerligt. Inte vet jag...jag är vetgirig och funderar.

Vad jag menar med tidigare inlägg, är att man kanske skulle få en klarare överblick av läget på alla fronter. Vill understryka, att jag inte pekar på något speciellt utan enbart har givit exempel. Vad man har nu är väl enbart SVA och Jordbruksverkets årliga rapporter om epizootiskt sjukdomar?

Anmäl
2008-01-15 12:32 #46 av: Rovardotters

#45 Ja, det är ungefär så vi har tänkt oss. Vi får se hur snabbt vi kan komma igång med det. Vi vet inte om det ska skötas manuellt eller om det går att webbasera. Frågan är i alla fall under behandling så något kommer det att bli. Registret kommer dock noggrannt att bevakas så att ingen kan använda det som ett vapen mot någon annan uppfödare, det är viktigt.

Anmäl
2008-01-15 12:37 #47 av: Nilla

Ja, det är viktigt. Det låter toppen, tycker jag.

Anmäl
2008-01-15 13:24 #48 av: tuska

Marie  Den enkäten vi fyllde i skulle man inte rapportera dödfödda ungar, ej heller de som dog första veckan. om jag minns rätt. // Inger

Anmäl
2008-01-15 13:29 #49 av: Rovardotters

#48

Många gjorde det ändå men eftersom alla inte gjorde det så tog vi inte med detta i redovisningen.

Anmäl
2008-01-15 13:31 #50 av: Rovardotters

Fortsättning: Vi planerade att återkomma med en ny enkät som enbart skulle handla om det, men troligen blir det detta register istället, då kan vi kontinuerligt hålla kollen på allt. Det handlar inte bara om att rapportera in defekter utan också om att beskriva en del runt omkring. Som sagt, det kommer.

Anmäl
2008-01-15 13:33 #51 av: Rovardotters

fy att man inte kan redigera sina inlägg, nu flög fingrarna fritt på tangentbordet igen.

Anmäl
2008-01-15 13:42 #52 av: Nilla

#51 Jag har varit inne och rättat dina stavfel. Jag kan redigera och kan ta på mig uppgiften som ordpolis i artikeltrådarna tills vidare. Gillar inte heller att stava fel och filar på mina egna inlägg ett antal gånger...fy.

 

 

 

 

Anmäl
2008-01-15 13:47 #53 av: Rovardotters

# 52 Tack!

Anmäl
2008-01-15 15:04 #54 av: Rovardotters

#48 Jag vill förtydliga mig något då jag ser att en del av det jag har skrivit kanske kan missuppfattas. Det jag menar med normalt, är att enstaka kattungar föds döda eller dör första veckan, inte i alla kullar men då och då (beroende på hur många kullar man har fått och vilka kombinationer man har gjort).

Det är också så att enstaka kattungar föds med någon missbildning ibland, som gomspalt, öppen buk eller flatchest. Dock har inte alla uppfödare fått alla defekter (än) utav de som svarade på enkäten. Det verkar inte vara en extremt stor missbildningsfrekvens och inte heller en extremt stor kattungedödlighet (utifrån enkätsvaren och mina kontakter med olika uppfödare).

Jag har dock inte totalbilden klar för mig då det finns uppfödare som är väldigt rädda att berätta och det kan säkert vara så, att vissa linjer/kombinationer är hårt drabbade medan andra fungerar väldigt bra och smärtfritt.

Jag bifogar lite statistik från undersökningen där även kattungeproblematiken finns med, som jag senare rensade bort eftersom just dessa svar inte kom in från alla (det gäller alltså öppna fontaneller, öppna bukar, gomspalt och stenfoster. Deras antal tog jag också bort ur totalstatistiken eftersom det annars skulle ha blivit missvisande, då det handlar om dödfödda/avlivade):

antal levande kattungar 1078
kullstorlek: 3,7

livmoderinf23
Hona fertilitetsproblem15
Hane fertilitetsproblem1
bristande modersinstinkt1
Kryporkism24
allmän Infektionskänslighet5
tandköttsinflammationer13
Allergier15
Ögoninfektioner34
foderomvandlingsproblem2
Immunologiskt/ FIP mm18
övrigt/ felv12
övrigt/vaccinationsbiverkningar9
Leverfunktionsproblem3
Njurfunktionsproblem4
Hjärtfel17
HCM2
svår tandlossning9
övrigt/hemolytisk anemi1
Navelbråck15
Flatchest6
Skelögdhet18
Sternum59
svansknick60
rotsvansknick5
ryggradsknick2
övrigt/för djupa ögon12
Protestkissning19
Skygghet19
Aggressivitet1
Pälsbitning 
Tvångsbeteende3
Öppna Fontanell1
Öppna bukar12
Övrigt/gomspalt6
stenfoster18
totalt problem464

Anmäl
2008-01-15 21:08 #55 av: kalindas

#40
Jag hade gärna köpt en bebis av Messi oavsett vad hennes mamma dog av. Messi är klar en av mina favoriter här på forumet...Kyss

#35
Missade nog inlägget du skrev att det inte var ärftligt, skuggläst en del.
Sen missuppfattade du nog min fråga. Jag är inte intresserad av att söka reda på linjer eller utesluta några linjer.
Jag har bara ett allmänt intresse för sjukdomar. Vilket innebär att jag är frågvis. Glad


Anmäl
2008-01-15 21:10 #56 av: kalindas

Skitdator!
Nu skickar den iväg inlägg innan jag skrivit färdigt dem!! *morrr*


 

Anmäl
2008-01-15 21:12 #57 av: sighni

Hej! Jag förlorade min siames Isa i maj förra året. Vad hon dog av är det inget som vet. Hon testades för FIV och FeLv men hade inte det. Nu ser jag att många katter dött i cancer trots att provet visade negativt. Isa tynade bort och hon hade förstoppning också som förvärrades av ett stort perinealbråck. Hon var inlagd på djursjukhus. Där tog de massor av prover och gjorde både röntgen och ultraljudsundersökningar. Det hittades inga fel på henne. Det enda som hittades var B12-brist. Hon fick både kortsison och antibiotika men inget hjälpte. Naturligtvis skulle jag obducerat henne men när allt skedde fanns inte ork till det. Denna katt betydde oehört mycket för mig och jag saknar henne enormt mycket.Gråter Det är i alla fall intressant att läsa artikeln. De trodde att hon hade cancer i tarmarna.

Anmäl
2008-01-15 21:25 #58 av: Nilla

#57 Så hemskt tråkigt...jag vet precis hur du känner. Jag saknar min Jonathan och min Stella varje dag. Gråter

#56 Jag satte punkt efter din sista mening, om det kan lindra ilskan något. Skrattande

Anmäl
2008-01-15 22:07 #59 av: kalindas

#57
Även om jag inte mist någon katt i denna sjukdom. Så vet jag hur du känner... Gråter 

#58
Ville ju ha en glad gubbe efter punkten också...Flört

 

Anmäl
2008-01-15 22:20 #60 av: Nilla

#59 Nu sitter den där! Skrattande

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.