Hälsa & beteende

Tidig kastrering.

2009-06-30 20:50 #0 av: Nilla

I USA har tidig kastrering varit godkänd och välanvänd sedan början av 90-talet. Jessica Magnusson - student vid SLU Skara - har undersökt om det innebär några skillnader för katten, att kastreras vid 12 veckors ålder, jämfört med de svenska rekomendationerna 6 månader. Vi får ta del av hennes arbete här på Siames IFokus.

471823vpzwivpzad.jpg

I USA har katthemmen lika stora problem med hemlösa och oplanerade kattungar som vi har här i Sverige. Varje år avlivas miljontals katter som ingen vill ha. Då började några katthem kastrera alla sina kattungar, vissa redan vid 6-7 veckors ålder, för att minska risken för fler oplanerade kattungar och dessutom för att de katter som adopterades från katthemmen inte skullekunna avlas på senare. I USA har tidig kastrering varit godkänd och välanvänd sedan början av 90-talet.

Jessica Magnusson är student vid Lantbruksuniversitetet i Skara och har undersökt om det innebär några skillnader för katten, att kastreras vid 12 veckors ålder, jämfört med de svenska rekomendationerna 6 månader. Vi får ta del av hennes arbete här på Siames IFokus. Jessica Magnussons arbete bygger på litteraturstudier och en enkätundersökning. I enkätundersökningen har 53 slumpvis utvalda veterinärklinker deltagit.

!!!!1111kattungar2liggandeLinda.jpg

Varför kastrera?

Det finns många orsaker till varför man bör kastrera sin katt. De främsta fördelarna är att risken för sjukdomar i könsorganen minskar. Honorna kommer inte att kunna drabbas av äggstocks- eller livmodercancer och hankatterna kommer inte drabbas av testikeltumörer.

Eftersom honkatter ofta blir könsmogna tidigare än man tror kan man genom tidig kastrering förhindra att oönskade kattungar föds och därmed bidrar till överpopulationen av katter. Dessutom minskar risken för att honkatter utvecklar juvertumörer kraftigt om de kastreras före första löpet.

Kastration används också för att minska sexuella beteenden och revirbeteenden. Honkattens löpbeteende minskar och katterna slutar vandra långa sträckor för att hitta en partner, vilket innebär att de blir lugnare. Revirmarkering, då katten sprayar urin på till exempel möbler i omgivningen, minskar ofta när katten kastreras, liksom aggression mot andra djur.

Kastrerade katter tenderar även att leva längre än okastrerade katter.

Nuvarande åldersrekommendation

I Sverige var det fram till slutet av 1990-talet vanligt att man väntade med att kastrera sin katt tills den var könsmogen eller uppemot ett år gammal. Men detta ledde ofta till att många katter redan hade hunnit fortplanta sig innan de kastrerades. Något som bidrog till att antalet övergivna katter ökade. På dessa grunder bestämde sig Sällskapet för Smådjursreproduktion och Swedish Veterinary Feline Study Group att rekommendera att katter bör kastreras vid 6 månaders ålder.

!!!!!1111VitKattungeLjusLinda.jpg

Tidig kastrering

Tidig kastrering syftar oftast på kastrering som görs när kattungen är mellan 6 och 16 veckor gammal.

I USA och många andra länder har man precis som i Sverige stora problem med överpopulation av katter och hundar. Det rör sig ofta om hemlösa djur och oplanerade kullar. Varje år avlivas flera miljoner friska katter från katthem på grund av att det inte finns tillräckligt med folk som vill adoptera dem. Detta har gjort att många katthem vill använda sig av tidig kastrering för att på så sätt kunna kastrera alla katter och se till att inga katter som adopteras kommer att kunna föröka sig och bidra till överpopulationen.

Dessutom finns risken att många katter hinner fortplanta sig om man väntar med kastration till den traditionella åldern 6-8 månader, eftersom åldern för könsmognad varierar kraftigt. Det är inte ovanligt att honkatter blir könsmogna redan vid 4 månadersålder.

Även för uppfödare finns det fördelar med tidig kastrering då de kan få sina kattungar kastrerade innan leverans till den nya ägaren.

Det innebär en större risk att söva en kattunge jämfört med en vuxen katt. Därför har omfattande studier genomförts för att komma fram till de bästa metoderna. Det finns idag mycket kunskaper och erfarenheter om vilken typ av narkos/samärtlindring som fungerar bäst för kattungar.

!!!!!11111KattungeMusLinda.jpg

Farhågor kring tidig kastrering

En oro som finns kring tidig kastrering är hur tillväxten påverkas samt att risken för epifysfrakturer därmed ökar.

Studier har genomförts där man jämfört katter som kastrerats vid 7 veckors ålder, samt vid 7 månader med okasterade katter. Kastrering reducerar hormonerna testosteron och östrogen, som båda har betydelse för epifysernas slutning. Studierna visade att kastration reducerar dessa hormoner i samma grad oavsett i vilken ålder katten kastreras. Episfysernas slutning sker ca 8 veckor senare hos en kastrerad katt än hos en okasterad.

På grund av den försenade epifysslutningen har det också antagits att risken ökar för att katten ska råka ut för episfysfrakturer. I en studie som omfattade 1660 katter kunde man dra slutsatsen att epifysfrakturer inte hade något samband med tidig kastrering. Frakturer var rent generellt ovanligt bland katterna i studien. I en annan studie har man dock sett att försenad epifysslutning kombinerad med övervikt ökar risken för epifysfrakturer.

 

Övervikt och ämnesomsättning

Övervikt är ett vanligt problem som beror på många faktorer. Till exempel vilket foder katten får och hur aktiv den är.  Men det kan också bero på om katten är kastrerad eller ej. Kastrationen påverkar bland annat ämnesomsättningen och aktivitetsnivån.

En studie har visat att okastrerade hankatter har 28 % högre ämnesomsättning än kastrerade hankatter. Och okastrerade honkatter har 33 % högre ämnesomsättning än kastrerade honkatter. Efter kastrering ökar katterna dessutom sitt matintag med 26 % respektive 17 %.

Detta är den största anledningen till att katter går upp i vikt efter kastrering. De behöver mindre energi, men tenderar att äta mer. Många studier har visat att kastrerade katter har lättare för att gå upp i vikt, men man har inte sett några skillnader mellan tidigt kastrerade katter eller katter kastrerade efterkönsmognad.

Kattägarna bör informeras om detta så att de kan ta till åtgärder för att förhindra viktuppgång, så som motion och ett bra foder. Tyvärr har nästan hälften av alla kastrerade katter någon form av övervikt.

!!!!!!11111KattungeStorLinda.jpg

Narkosrisken

Man måste vara försiktigt när man söver ett ungt djur, eftersom distributionen och nedbrytningen av läkemedel skiljer sig mellan kattungar och vuxna katter. Från 12 till 14 veckors ålder fungerar dock njurar och lever som hos en vuxen katt. Dock kan man behöva sänka läkemedelsdoserna och välja läkemedel som är säkrare för yngre katter.

När en ung katt sövs är det viktigt att man övervaknar den under operationen. De faktorer som är viktigast att övervaka är pulsen, hemoglobinets syresättning, andningsfrekvens, muskelavslappning, till exempel i käken, ögats position och pupillstorlek. Det är viktigt att man inte förlitar sig på övervakningsutrustning utan övervakar djuret manuellt.

Genom dessa faktorer kan man enkelt bedöma hur djuret ligger i narkosen och även tidigt upptäcka förändringar. Kattungar är dessutom känsligare för hypotermi (nedsatt kroppstemeratur) vilket kan leda till ett försämrat uppvak på grund av långsammare elimination av läkemedlen.

 

Urinvägsproblem

Sjukdomar i urinvägarna är vanligt bland kastrerade hankatter. Man har trott att detta beror på att kastrering, och framförallt tidig kastrering, skulle leda till ett trängre urinrör.

Flera studier har dock bevisat att urinrörets diameter inte skiljer sig mellan tidig kastrerade, sent kastrerade eller okastrerade katter. I en studie kunde man till och med se att urinvägsproblem var vanligare hos katter som kastrerats efter könsmognad. Om orsakerna till urinvägsproblemen var åldern vid kastrering eller påverkan från miljö eller foder var dock oklart. Man har däremot sett skillnader i utvecklingen av de yttre könsorganens utseende. Tidigt kastrerade katter kommer att behålla det juvenila utseendet, hankatter utvecklar inga hullingar på penis och honkatter har en mindre vulva än okastrerade katter. Hos katter som däremot kastreras efter könsmognad kommer de yttre könsorganen att tillbakabildas något; hankatterna får atrofierade hullingar och honkatternas vulva förminskas något.

!!!!!11111KattungeRyggLinda.jpg

Beteendeförändringar

En studie har under ett år undersökt hur beteendet förändras hos katter som kastreras vid 7 veckor respektive 7 månader och katter som inte kastreras alls. De beteenden som undersöktes var lekfullhet, upphetsning, aktivitetsnivå, vokalisering, aggression mellan individer och tillgivenhet.

Slutsatsen man kunde dra av denna studie var att det inte gick att upptäcka skillnader mellan någon av grupperna i avseende på lekfullhet, aktivitetsnivå, vokalisering eller upphetsning.

Däremot såg man tydligt att aggression mellan individer var högre i gruppen med okastrerade katter. Man såg också att de båda grupperna med kastrerade katter var betydligt mer tillgivna mot observatören jämfört med de okastrerade katterna.

Bland katter som kastreras innan könsmognad verkar dock risken vara större för att de blir mer rädda för främlingar och mer benägna att gömma sig. Bland tidigt kastrerade hankatter är urinmarkering ovanligt.

I en annan studie drog man slutsatsen att problembeteenden inte var vanligare hos tidigt kastrerade katter.

 

Påverkat immunförsvar

Få långtidsstudier finns på tidigt kastrerade katter och många veterinärer är oroliga för att tidig kastrering skulle leda till att katten får ett sämre immunförsvar och därmed är känsligare för infektioner.

I en studie anses det dock osannolikt att tidig kastrering skulle vara förknippat med dåligt immunförsvar eftersom tidig kastrerade katter inte drabbades av infektioner i större utsträckning än katter kastrerade efter könsmognad. Man såg också att tandsköttsinflammationer och astma var mer sällsynt hos tidigt kastrerade katter, vilket helt motsäger att immunförsvaret skulle vara försämrat.

!!!!!!!!LindapaddaMini.jpg

Speciella faktorer vid tidig kastrering

Tidig kastrering ska endast tillämpas på fullt friska kattungar. De bör också vara vaccinerade och avmaskade. Innan sövning bör de genomgå en nogrann undersökning. När det gäller hankatter undersöks om båda testiklarna finns i pungen.

Kattungen vägs till närmsta hekto och läkemedelsdoserna räknas ut noggrant. Kattungar drabbas lätt av hypotermi (nedkylning). Det är därför mycket viktigt att kattungen hålls i en varm miljö före och efter operationen.

Från 12 till 14 veckors ålder fungerar dock lever och njurar som hos en vuxen katt. Vilket innebär att riskerna minskar.

Kattungar ska fastas innan operationen, men helst inte mer än 3-8 timmar. Ju yngre katten är desto kortare tid fastas den. Man bör dessutom se till att kattungen får i sig ett litet mål mat inom en timma efter att den vaknat.

För att få ett så bra insomnande och uppvaknande som möjligt bör man försöka hålla katten i en lugn miljö.

 

Enkätundersökningen Svenska veterinärkliniker

Av de tillfrågade klinkerna är det endast 12% som utför kastrering vid 12 veckors ålder.

Orsaken till varför så få valt att inte kastera vid tidig ålder är traditionen att inte kastrera katter förrän vid 6 månaders ålder samt oro för tillväxtstörningar hos katten.

Angivna fördelar med tidig kastering:

 • Minskad risk för juvertumörer.
 • Minskad risk för revirbeteenden.
 • Inga oönskade kullar.
 • Katten slipper stressen som könsmognad innebär.
 • Yngre katter återhämtar sig snabbare än en äldre katt.

Angivna nackdelar:

 • Narkosrisken var den övervägande nackdelen.
 • Operationen är tekniskt svårare.
 • Svårare att dosera läkemedel.
 • Kattungarna är för aktiva efter operationen.
 • Risken för hypotermi och hypoglykemi är större.
 • Några av de tillfrågade var även oroliga för ökad tillväxt och några för minskad tillväxt.

56% av det illfrågade veterinärena rekomenderade energireducerat foder till nykasterade katter.

126_2637.JPG

 

Författarens kommentarer/diskussion

Skillnaderna mellan att kastrera en katt vid 12 veckors eller 6 månaders ålder är inte stora. Man måste dock vara försiktigare med vävnaderna och sänka läkemedelsdoserna.

Farhågorna som finns kring tidig kastrering kan i princip dementeras genom de källor jag använt i mitt arbete. Övervikt verkar vara ett problem som förekommer oavsett ålder vid kastrering, liksom urinvägsproblem.

Narkosrisken är minimal så länge man använder rätt läkemedel, är extra noggrann meddoseringen och håller djuret under noggrann övervakning av framförallt kroppstemperaturen på grund av risken för hypotermi.

Epifysfrakturer är generellt ovanligt, men jag tycker dock att det vore bra med mer forskning på huruvida epifysfrakturer är sammankopplat med tidig kastrering, men även forskning på flera epifyser, eftersom den källa jag använde endast studerade en epifys.

Jag anser, efter att ha skrivit detta arbete, att tidig kastrering är något som kan utföras med säkerhet, om kliniken det utförs på har rätt förutsättningar och kunskaper.

Den här artikeln bygger på Jessica Magnussons studentarbete: Kastration av katt, Publicerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara 2009.

Jessica har alias Jessica1987 här på iFokus om du vill ställa frågor till henne.

Du kan ta del av hela arbetet via denna länk: Kastration av katt

Foto: Linda Carlström

Artikeln är publicerad på Siames IFokus med tillstånd av Jessica Magnusson. Bilden i inledningen är från Myspace glittergifs.

Anmäl
2009-06-30 21:09 #1 av: Nilla

Jag vet att vi diskuterat ämnet till leda, men jag tyckte artikeln var bra och bad om lov, att publicera den här på vårt forum. Det står er fritt att diskutera eller bara läsa den. Glad

Anmäl
2009-07-01 01:24 #2 av: MalinL

Bra artikel! Själv har jag låtit kastrera en hona tidigt, samt att några av hanarna från min uppfödning blivit tidigt kastrerade på min inrådan. Det har inte varit några problem och läkningsprocessen har varit mkt snabb.

Anmäl
2009-07-02 00:14 #3 av: Alexej

Jättebra artikel!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2009-07-02 11:15 #4 av: SacredSouls

Kjempefin artikkel!

Jeg er veldig positivt innstilt til tidligkastrering og har kastrert to gutter på henholdsvis 12 og 14 uker.Begge to løp rett ut i lek da de kom hjem og for å være ærlig skulle man engentlig trodd at de kun hadde vært inne til feks vaksinering. Det var ikke noe blødning,ingen vasking av de tidligere edle steder,ingen sjangling pga sterk narkose etc. Og ingen problemer i ettertid.

Totalt fra de var kastrert så tok det vel toppen en times tid til de var hjemme og lekte/spiste igjen.

 

Anmäl
2009-09-02 17:36 #5 av: hecajon

Ämnet blev lite aktuellt för mig nu när en eventuell köpare till Mollys blivande kull vill ha en syster och bror, hur gör man då? Tidig kastrering av hanen? När är lämpligaste åldern då?

Anmäl
2009-09-02 18:12 #6 av: kattkompaniets

bra artikel. Det är svårt att hitta en veterinär som kastrerar så tidigt.

Anmäl
2009-09-02 18:52 #7 av: Zandrinos

Gör som jag....övertala dom om att det är bättre med två hanar. Synd att behöva kastrera så tidigt.

Anmäl
2009-09-02 19:02 #8 av: hecajon

Jag tänker inte kastrera bebisen utan isåfall rekommendera att kastrera hankatten vid typ 6mån ålder, är det fel och för tidigt?

Anmäl
2009-09-02 19:08 #9 av: Zandrinos

Att kastrera hanen vid 6 mån. är inte för tidigt

Anmäl
2009-09-02 20:59 #10 av: kalindas

Sex månader är var svenska veterinärer rekomederar. Även om vissa gör det tidigare om man ber om det.
De kan kastrera honan vid 6 månader också, om de inte har funderingar på att ta bebisar.

Anmäl
2009-09-04 00:13 #11 av: HasseH

#8 Jag har ju ett syskonpar. Lät kastrera killen så fort vet gick med på det  (6-månadersdagen) eftersom jag inte hade några som helt avelsplaner. Har funkat finfint. Honan var lite äldre, kanske 9 månader ungefär. Killen är som en stor gosig teddybjörn och väger nu vid ett år och 2 månader 5 kilo ungefär, och har fått en sån där fin kastratpåde under magen.

Anmäl
2009-09-04 00:13 #12 av: HasseH

jag menar kastratpåse.Glad

Anmäl
2009-09-04 10:28 #13 av: alltidsiames

Och hur har det gått med kisseriet?

Anmäl
2011-06-03 13:37 #14 av: SacredSouls

Prøvde å legge denne på startsiden mens vi venter på at buggen for bilder til artikler fikses.Men det fungerte ikke.

Siden det diskuteres kastrering tenkte jeg denne var fin å putte opp nå. 

Anmäl
2011-06-28 02:49 #15 av: madilicious

finns för och nackdelar med allt. det som ploppar upp hos mig är att kattungarna ska ju äta ett juniorfoder och en kasrat ett mindre fettrikt foder rc sterilised körs här hemma på kastraterna. om kattungen då blir kastrerad säg vid 12 v ålder hur gör man då?

hmm

// Madelene och Pälsbollarna

Sajtvärd på Camping

Medarbetare på Omplacering och Gecko


Anmäl
2011-06-28 07:17 #16 av: Supinesophie

#15

Kattungen kommer väl fortfarande ha lika stort näringsbehov? Tänk en vuxen fertil katt som kastreras, då minskar näringsbehovet för att massa hormoner samt könsdriften försvinner. Men på en 12 veckors kattunge (som växer och busar) så är det ju nästan inget som förändras vid kastrering.

Anmäl
2011-06-28 15:29 #17 av: Alexej

Här finns en lista med veterinärer som utför tidiga kastreringar.

http://hittekatter.ifokus.se/discussions/4d714a45b9cb46221d05e7fb-lista-tidiga-kastreringar

Tidig kastrering är det bästa sättet att minska antalet katter -hemlösa katter, hoppsankullar och blandrasavel.

6 månader är vanligt men vi har haft 4-månaders dräktiga honor. Vår veterinär har börjad nu iaf att kastrera vid 4 månader. Men 3 månader vore absolut bäst!!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl